یکشنبه سیزدهم آذر 1390

کار دستی

هشت پای خمیری

ساخت اين هشت پاي خميري، بسيار سرگرم كننده است، اما كمي كثيف كاري دارد.

شما مي توانيد هشت پا را روي ميز قرار دهيد يا آن را از سقف آويزان كنيد

وسايل مورد نياز:

 

·        يك بادكنك گرد

·        روزنامه

·        آرد و آب

·        يك ماهيتابه و يك هم زن

·        خمير سبز

·        قلموي نقاشي

·        نوار كاغذي سبز

·        چسب

·        يك علامت سياه

·        چشم

 

اجازه دهيد بادكنك كاملا خشك شود(ممكن است چند روز وقت بگيرد). بادكنك را بتركانيد و آن را از پوست خارجي هشت پا جدا كنيد. بادكنك تركيده را دور بيندازيد.

           

هشت پا را سبز كنيد. بگذاريد خشك شود.

            

چشمهاي هشت پا را بچسبانيد يا براي هشت پا چشم بكشيد.

 

از نوارهاي كاغذي سبز،‌هشت پا ببريد. آنها را به قاعده توپ بچسبانيد.

 

مي توانيد هشت پا را روي ميز قرار دهيد يا آن را از سقف آويزان كنيد و ماهيهايي هم قرار دهيد تا يك اقيانوس داشته باشيد.

 

 

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 9:14 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سیزدهم آذر 1390

بنام خدا

طرح درس روزانه ) برای یک جلسه ( درس آموزش حرفه وفن

هطخصات ملی

طرح درس شمار : 1

عى اًن درس : الکتریسیت چیست

م ضً عً درس : کاربا برق

11

تاریخ اجرا : 1132 - صفحات : 02

مذرس : باقر رضایی

کلاس : ايل ) را ىَمایی ش یُذ مذرس(

تعذاد داوش آم زًان : 12

مذت تذریس : 58 دقیق ا

ذّاف ملی

آشنایی با حفاظت وایمنی دربرق

ا ذّاف جسئی

-1 دانش آموز با مفهوم الکتریسیته آشنا شود

-2 دانش آموز چگونگی ایجاد جریان الکتریکی را درک کند

-3 دانش آموز وسایل تولیدکننده ی برق را بشنا سد

-4 دانش آموز راه های ایجاد جریان الکتریکی رابداند

فعا لیت اّی پیص از تذریس

ذَف اَی

رفتاری

دانش آموزان در پایان تدریس:

- 1 النتریسیت را تعریف هی م ذٌ.)ض اٌختی - درك ف نْ(

- 2 را اّی ایجاد النتریسیت را را اًم هی ترد) ض اٌختی- مارترد(

-3 سٍایل ه رَد یًاز هٍ رَداستفاد در ترق را ت ضَیح هی د ذّ. )تجسی تٍحلیل(

-4 نًات ایو یٌ مار تا ترق را اًم هی ترد )تجسی تٍحلیل(

فضای

آم زًشی

ملاس یا مارگا رایا شی اَی تذریس

تارش هغسی پرسص پٍاسخ - آه زَش تا رایا يسایل کمک

آم زًشی

تخت سیا ) اٍیت ترد( گچ )هاشیل ( - رایا یٍذئ پر جٍنطي رًم افسار power point

فعالیت هعلن

فعالیت

داصً آه زَاى

زهاى

دقیق فعالیت اّی حیي تذریس

وح شريع

يزمیى سازی

درس

-1 سلام اح اَل پرسی - حض رَ غیاب - دقت در ضٍع جسوی ر اٍ یً داصً آه زَاى

-2 ایجاد ا گًیس ترای یادگیری اٍضتغال در آی ذٌُ

-3 طرح هثال )ا لٍ ایو یٌ تعذمار(

گر ت ذٌی

گ شَ مردى

پاسخ دادى

5

ارزشیابی

تشخیص ي آماد سازی

-1 پرسص ازداصً آه زَاى : اًم چ ذٌ سٍیل ترقی را اًم تثر ذً

-2 س اَل دره رَدا وّیت ایو یٌ در مار تا ترق

-3 آیا را اّی ت لَیذ ترق را هی ض اٌس ذٌ

-4 چرا ترق در ز ذًگی ها ا وّیت دارد

گًا مردى - گ شَ

دادى پاسخ دادى

01

ارائ درس

-1 تعریف النتریسیت چٍگ گًَی ایجاد آى در سین

-2 تعریف ه لَذ النترینی طرح هثال اّیی از آى

-3 اًم تردى را اّی ایجاد جریاى النتریسیت -4 ت ضَیح سٍایل ه رَد یًاز ترق ) سین ، ملیذ ، لاهپ ، سرپیچ ، .ٍ...................(

-5 یاد آ رٍی نًات ایو یٌ در مار تا ترق

-6 وًایص فیلن آه زَضی مار تا ترق یا چ ذٌ اسلایذ هرتثط تا درس

-7 وًایص عنس داصً آه زَاى درحال مارتا ترق م نًات ایو یٌ را رعایت هی م ذٌٌ

گًا مردى

گ شَ دادى

رقت مردى یادداضت

55

فعالیت اْی تعذ از تذریس

فعالیت اُی

تکمیلی

-1 هر رٍ هطالة

-2 جوع ت ذٌی رٍفع اضنالات

-3 هعرفی سایت درسی حرف فٍي www.suherfe.blogfa.com

-4 هعرفی رًم افسار رسن هذار اّی النترینی

-5 تًیج گیری

مول ت هعلن

در جوع ت ذٌی هطالة

گ شَ مردى دقت

05

ارزشیابی تک یًىی

-1 طرح چ ذٌ س اَل

2 - طًاى دادى تصا یٍر صفح 21 متاب اٍضنال یاتی ت سَط داصً آه زَاى

پاسخ ت س اَلات

پیذا مردى علت خطر

در عنس اّی وًایص

داد ضذ ت ص رَت

گر یٍّ

01

تعییه تکلیف

1 لٍتی تٍ اَ اًیی ت ضَیح دادى آى / درست مردى هذار النترینی تا یل تاتری قلوی لٍاهپ 5

0

فعالیت جلس بعذ

)ج تُ ایجاد ر ىَیت درداوش آم زًان(

ابسار شىاسی ي سایل م رًد ویاز برق يت ضًیح کاملی از رَیک درکارگا مذرس

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 9:12 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سیزدهم آذر 1390

کار گروهی

مشخصات

نام درس : خشک کردن چوب       شماره ونام واحد درس :4 کار با چوب                     موضوع درس : خشک کردن چوب  

مقطع تحصیلی :دوم راهنمایی           تعداد دانش آموز :27           مدت جلسه :45دقیقه          تهیه کننده : باقر رضایی   مدرسه راهنمایی : امام علی                                        صفحات کتاب :59تا63        

فعالیت های قبل از تدریس

رئوس مطالب ومفاهیم درس

تدوین هدفهای جزیی

رفتارورودی دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی

 خشک کردن چوب

روش های خشک کردن چوب

1- قسمت های یک درخت را بداند.

2- کار هریک از قسمت های درخت را بداند .

3- با روش های خشک کردن چوب و مزایای هر روش آشنا شوند .

ا- انواع چوب ها را از نظر برگ نام ببرد

2- برای هر کدام ازانواع  چوب ها دو مثال بزند و برای هر کدام دو ویژگی بیان کند ؟

3- روش های مقاوم سازی چوب ها را بیان کند ؟

4- بتواند به وسیله ی ابزارها چوب های سخت و نرم را از هم شناسایی کند

1- فرق چوب تر و خشک را بداند و بتواند آن را توضیح دهد .

 

2- فراورده های چوب را بشناسد

تدوین هدفهای رفتاری

 

قسمت های یک درخت را و کار هریک را توضیح دهد                         

روش های مختلف خشک کردن  چوب را بیان کند

از چوب های خشک شده وسیله ی بسازد

با مهارت با وسایل کارگاه نجاری کار کند

 

سطوح حیطه شناختی                    سطوح حیطه روانی حرکتی

 


طبقه دانش

طبقه دانش

                                           طبقه اجرای مستقل

                                              طبقه عادی شدن      

 

فعالیت های حین تدریس

مراحل تدریس وانتخاب یا تنظیم محتوا

روشهای تدریس

مواد آموزشی لازم

فعالیت های دانش آموزان

فرصت لازم

1- حضور وغیاب وایجاد آمادگی : سلام احوال پرسی حضور وغیاب وجویا شدن علت غیبت غایبین و دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان و تبریک یا تسلیت مناسبت ها

 

سخنرانی

 

دفتر حضور و غیاب

 

حضور خود را در کلاس اعلام نماید

 

 

2 دقیقه

2- پرسش از درس گذشته: پرسش و پاسخ برای سنجش  سئوالاتی که در ستون رفتار های ورودی نوشته شده است

 

3- آمادگی و ایجاد انگیزه : با نشان دادن صفحات 59 کتاب درسی توجه دانش آموزان را به شکل ها و مواد بکار رفته در آن ها جلب می کنیم که در سال قبل با با چوب و منابع آن و فراوردهای چوبی آشنا شدید ( در صورت لزوم جهت یادآوری به صورت بارش مغزی مطالبی را یادآوری می کنیم )  و گروه بندی کلاس که قبلا انجام گرفته است

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

بارش مغزی

 

پرسش وپاسخ

کتاب درسی

 

 

 

 

کتاب درسی

شکل یک درخت و اجزای ان

گچ

تخته سیاه

اظهار نظر می کنند وبه سوالات پاسخ می دهند

 

 

گوش می دهد و در مواقع لزوم به سئوالات مطرح شده توسط معلم پاسخ می دهد

 

5دقیقه

 

 

 

 

 


4دقیقه

4- معرفی درس جدید وبیان هدف های رفتاری   :

سخنرانی

تخته سیاه

گچ

توجه می کنند

 

2 دقیقه

5- ارائه تدریس :

* با طرح دو سئوال زیر از دانش آموزان می خواهیم به صورت انفرادی به آنها پاسخ دهند و فرصت لازم برای جواب گویی و پاسخ دادن به آن ها در نظر گرفته می شود

1- چرا نمی توانیم برای تهیه ی وسایل چوبی از چوب های تازه بریده شده استفاده کنیم ؟

2- با چه روشهای می توانیم چوب ها را خشک کنیم ؟ توضیح کوتاه دهید .

* سپس می خواهیم که هر دو نفر در یک گروه نظرات خود را با هم مقایسه کنند و سپس با بحث کردن در گروه خود جواب سئوال ها را با هم جمع بندی می کنند و روی برگه می نویسند

* سرگروه هر گروه نظرات گروه خود را برروی تابلو می نویسد

* جمع بندی نظرات دانش آموزان و ارائه نکات ضعف و نقاط قوت گروه ها توسط معلم

*ضمنا معلم در تمام فرایند ارائه درس بر کار تمام  گروه ها نظارت دارد  تا ضمن هدایت دانش آموزان از فعالیت های بی مورد آن ها جلوگیری کند

 

بارش مغزی

 

یاران در یادگیری

 

همیاری

 

پرسش وپاسخ

 

کار گروهی

 

 

 

کاغذ

 

خودکار

 

میزکارهای رو در رو

 

کتاب درسی

 

گچ

 

تخته سیاه

 

به صورت فردی پاسخ سئوال ها را می دهد

 

با گروه بحث و تبادل نظر می کند

 

به حرف دیگر اعضای گروه گوش می دهد

 

جواب سئوال ها را در روی تابلو می نویسد

 

یاداشت برداری می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19دقیقه

5- جمع بندی درس  : خواندن مطالب  کتاب توسط دانش آموزان و ارائه توضیحات تکمیلی توسط معلم

خواندن متن درس

سخنرانی

پرسش و پاسخ

کتاب درسی

گچ

تخته سیاه

گوش می دهند و زیر نکات مهم خط می کشند

 

5 دقیقه

6- ارزشیابی :طرح چند سوال :

به صورت گروهی روی ورق جواب می دهند و در نهایت یکی از اعضای گروه جواب را بیان می کند .

1- چرا چوب را خشک می کنند ؟

2- خشک کردن طبیعی چوب را توضیح دهید؟

3- کدام روش خشک کردن چوب بهتر است ؟

4- در کدام روش خشک کردن چوب قارچ ها و باکتری ها از بین می روند ؟

 معلم در صورت نیاز جواب های دانش آموزان را تکمیل می کند

 

 

پرسش و پاسخ

 

کار گروهی

کاغذ

 

خودکار

 

گرو ها

 

یادداشت برداری می کند

   

 وپاسخ می دهند

 

 

 

 

 

 

5 دقیقه

7- تعیین تکلیف: از دانش آموزان می خواهیم که با استفاده از چوب های خشک اتصالات چوبی در حد فاق و زبانه انجام دهند و ضمن ساخت این پروژه بدرستی از وسایل نجاری استفاده کنند و نکات ایمنی را رعایت کنند ؟  

 

8- حسن ختام : ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان هفته آینده جلسه تک ساعت تست از واحد کار با چوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی

 

ابزارهای مثل

سوهان

اره

مغار

گیره

 

 

 

یادداشت می کنند

 

 

 

 

 

گوش می دهند و یادداشت می کنند

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 9:4 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم آذر 1390


سوالات حرفه وفن پایه ی اول راهنمایی   واحد 1 سیستم و فناوری   1- فناوری را تعریف کنید؟ 2- چند محصول فناوری را نام ببرید ؟ 3- مراحل ساخت یک محصول ( فناوری) را به ترتیب نام ببرید. 4- ارزشیابی یک محصول فناوری چه اهمیتی دارد؟ 5- چه عواملی موجب پیشرفت و تکامل محصولات فناوری شده است؟ 6- مراحل ساخت یک میز تحریر را بنویسید؟ 7- سیستم را تعریف کنید؟ 8- اجزای یک چرخ گوشت را نام برده و کارتعدادی از آنها را بنویسید؟ 9- سیستم ساده و پیچیده  را با ذکر 2مثال تعریف کنید؟ 10- تفاوت سیستم طبیعی با مصنوعی را با ذکر یک مثال بنویسید؟ 11- برای سیستم های گرمازا , خنک کننده , کنترل کننده  و هشدار دهنده هر کدام یک مثال بنویسید. 12- فایده های ابزار چیست؟ 13- انسان برای ساخت ابزار به .......... و ............ نیاز دارد. ( دانش  -   مهارت ) 14- به ابزار و وسایلی که انسان می سازد ................ می گویند. 15- فکر کنید صفحه 10 کتاب 16- فعالیت صفحه  11 کتاب   واحد 2 ( کار با برق )   17- اگر برق منزل شما یک هفته قطع شود چه مشکلاتی برای شما ایجاد می شود؟ 4 مورد 18- اجزای یک باتری قلمی را فقط نام ببرید؟ 19- اجزای اصلی اتم را فقط نام ببرید؟ 20 – الکترون آزاد چیست؟ 21- چگونه الکترون های آزاد درون سیم حرکت می کنند؟ 22- چگونه جریان الکتریکی  در سیم ایجاد می شود؟ 23- مولد الکتریکی چیست؟ 24- دینام دوچرخه  نیروی ............ دوچرخه را به نیروی ................ تبدیل می کند. 25- در نیروگاه بوسیله .................. برق تولید می شود. 26- انواع روش های تولید برق بوسیله ژنراتور الکتریکی را بنویسید؟ 27- چگونه برق از نیروگاه به مراکز مصرف توزیع می شود؟ 28- سیم چیست؟ 29- چرا سیم برق را از مس می سازند؟ 30- تفاوت سیم  فاز و نول چیست؟ 31- کار وسایلی مانند کلید , لامپ , سر پیچ , پریز و فیوز را جداگانه بنویسید؟ 32- عبور جریان برق از بدن چه خطراتی به همراه دارد؟ 33- چهار مورد از نکات ایمنی که هنگام کار با وسیله ی برقی باید رعایت کنیم را بنویسید. 34- کار ابزارهای زیر را بنویسید. انبردست  ,  سیم چین  , دم باریک  , سیم لخت کن  , پیچ گوشتی  , فازمتر 35- مدار الکتریکی چیست؟   سوالات حرفه وفن پایه ی اول راهنمایی واحد 3   1- علائم بیماری را بنویسید. 2- نشانه های انسان سالم را بنویسید. 3 مورد 3- ابعاد سلامتی را نام ببرید. 4- بیماری چه مشکلاتی را برای فرد و اجتماع بوجود می اورد؟ 3 مورد 5-چه کارهایی خسارات ناشی از بیماری را کاهش می دهد؟ 6- علت های بوجود امدن بیماری را بنویسید؟ سه مورد 7- بهداشت را تعریف کنید؟ 8- چندنمونه  کار بهداشتی را بنویسید؟ 9- محیط زیست را تعریف کنید؟ 10- زندگی و سلامت ما به .................. بستگی دارد. 11- چه عواملی آلوده کننده محیط زیست هستند؟ 12- افزایش جمعیت چگونه به محیط زیست آسیب می رساند؟ 13- مهم ترین راه پیشگیری از نابودی محیط زیست .............. است. 14- چند راه پیشگیری از نابودی محیط زیست را بنویسید. سه مورد 15- زباله چیست؟ 16- زباله چگونه به محیط زیست و سلامت ما آسیب می رساند؟ 17- دفع مناسب  و بهداشتی زباه به چه روش هایی است؟ نام ببرید. 18- زباله های بیمارستانی را چگونه باید دفع کرد؟ 19- حشراتی مانند پشه ؛ سوسک چگونه به ما آسیب می رسانند؟ 20- چرا باید فقط  درمواقع ضروری از سموم شیمیایی استفاده کرد؟ 21- چند را ه مناسب برای نابودی حشرات را بنویسید؟   واحد کار با چوب   1- عمده ترین منابع تولید چوب .................... هستند. 2- چرا به جنگل طلای سبز می گویند. سه مورد 3- الوار چیست؟ 4- روکش چوب  چیست و چه کاربردی دارد؟ 5- تخته سه لایی یا چند لایی چگونه تهیه می شوند؟ 6- روش تهیه تخته خرده چوب یا نئوپان را بنویسید؟ 7- فیبرچگونه درست می شود؟ 8- ابزارهای  زیر را توضیح دهید. میزکار: گیره : اره: چوب سای: گونیا: رنده : دریل: 9- هنگام کار  درکارگاه  به چه نکات ایمنی باید توجه شود؟ سه مورد 10- برای باز و بسته  کردن پیچ های آچار خور از آچار ................... استفاده  کنیم. 11- عمل برش کاری چوب چگونه باید  انجام شود ؟   واحد 5 / کار با فلز   1- یکی از اکتشافات مهم انسان در طول تاریخ کشف ................... بوده است. 2- چرا لازم است با ویژگی های آن ها آشنا شویم ؟ 3- فلزات معمولا  به چه صورتی در طبیعت وجود دارند؟ 4-  تهیه آهن را بصورت خلاصه توضیح دهید. 5- چرا به آهن خام عناصری مانند کربن اضافه می کنند؟ 6- آلیاژهای آهن را نا ببرید؟ 7- خصوصیات فلز مس را بنویسید؟ 8- آلیاژهای  فلز مس را نام ببرید؟ 9- ویژگی های آلومینیوم  را بنویسید؟ 10- آلومینیوم از خاک رسی به نام ............... بدست می آید. 11- ویژگی های فلز روی  را بنویسید؟ 12-کار سوهان چیست؟ 13- بدنه ی سوهان از جنس ................... است و روی آن دندانه هایی به نام ............. ایجاد شده است. 14- کار اره ی آهن بر چیست؟ 15- کار ابزارهای زیر را بنویسید: 1: خط کش فلزی: 2: سوزن خط کش     واحد 6 / ساختمان سازی   1- چه عواملی ایمنی ساختمان ها را تهدید می کنند؟ 2- منظور از ایمن سازی ساختمان   چیست ؟ انها را بنویسید. 3- چه عواملی در نظم یافتن ساختمان ها موثرند؟ چهار مورد 4- شهر سازی را تعریف کنید؟ 5- اگر قوانین  شهر سازی رعایت نشود چه مشکلاتی پدید می آید؟ 6-  انواع ساختمان  بر حسب نوع کاربرد  را نام ببرید؟ 7- در یک نقشه ی ساختمان چه جاهایی مشخص شده است؟ 8- برای ترسیم  نقشه ی هم کف ( پلان هم کف ) به چه صورت عمل می کنیم؟ 9- چه عواملی  در انتخاب  نوع مصالح  ساختمان موثرند؟ 10- کاربرد تیر آهن را در ساختمان بنویسید؟ 11-  آجر  چگونه و از چه موادی تهیه می شود؟ 12- مواد تشکیل دهنده سیمان را بنویسید؟ 13- شن و ماسه را بصورت مختصر توضیح دهید؟ 14- کاربرد ملات ماسه سیمان را بنویسید؟ 15- گچ ساختمانی چیست؟ مختصر توضیح دهید.                   نوشته شده توسط حکیمی  | لینک ثابت | 3 نظر سوالات حرفه پایه دوم/ واحد 1 یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 15:46 به نام خدا سوالات واحد1 سیستم و فناوری سال دوم راهنمایی     1-       برای ساخت یک محصول فناوری چه مراحلی را باید طی کرد؟ طراحی – گرد آوری  دانش  واطلاعات – تهیه مواد – استفاده از ابزار  و وسایل – ساخت  و تولید – ارزشیابی   2-       رشد و تکامل انسان را با رشد و تکامل فناوری مقایسه کنید؟ فناوری مانند نوزاد انسان مراحل رشد و تکامل خود را طی می کند و هر روز کامل تر و پیچیده تر می شود.   3-عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری را فقط نام ببرید؟ نیاز  - تحقیقات علمی – کنجکاوی و تفکر انسان   4-رابطه بین علم و فناوری را نوشته و فناوری چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟ علم موجب پیشرفت فناوری می شود و این خود باعث آسان تر شدن کارها و افزایش سرعت در امور می گردد.   5- انسان چگونه می تواند تغییراتی در پدیده های اطراف خود ایجاد کند؟ انسان برای انجام این کار از قوانین علمی و تجربیات گذشته استفاده می کند. از فناوری های جدید مثل وسایل پیشرفته ی آزمایشگاهی و رایانه ها نیز استفاده می کند و هر روز به اختراعات تازه ای دست می یابد.   6-      چرا انسان  سعی در تکمیل فناوری های گذشته دارد؟ برای بالا بردن کیفیت و استفاده ی بهتر  و بیش تر از محصولات فناوری آنها را تکمیل می کند.   7-      فناوری چگونه تکامل می یابد؟ انسان با استفاده از فناوری هایی که قبلا بوجود آمده اند ایده هایی ارائه می کند که این ایده ها از ایده های قبلی سرچشمه می گیرند و طرح های قبلی را تکمیل می کنند.   8-      سیستم را تعریف کنید؟ مجموعه منظمی از اجزای به هم وابسته است که برای هدف مشترکی با هم کار می‌کنند.   9-       اگر یکی از اجزای سیستم درست کار نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کل سیستم دچار مشکل می شود.   10-    قسمتهای اصلی یک سیستم را فقط نام ببرید؟ ورودی – پردازش – خروجی   11-    ورودی سیستم را تعریف کنید؟ به مجموعه ای از مواد خام , ابزار و وسایل , نیروی انسانی و ...  گفته می شود که برای تولید یک محصول وارد یک سیستم می‌شود.   12- پردازش را تعریف کنید؟ به کلیه کارهایی ( مانند طراحی , تغییر مواد , ساخت و... ) که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می‌گیرد, پردازش می گویند.   13-خروجی را تعریف کنید؟ آن چه به عنوان محصول نهایی از سیستم  به دست می‌آید , خروجی نام دارد. 14-خروجی کارخانه خودروسازی , کارخانه‌ی قند سازی و نانوایی را بنویسید؟ خودرو , قند , نان   15- ورودی سیستم رایانه را تعریف کنید؟ اطلاعاتی است که وارد رایانه می شود. این کار توسط صفحه کلید انجام می‌گیرد.   16-عمل پردازش در رایانه چگونه صورت می‌گیرد؟ کلیه اطلاعات وارد شده به سیستم به وسیله‌ی دستگاه ها و برنامه هایی که قبلا توسط انسان به سیستم داده شده , مورد تغییر و تحول قرار می گیرد. به این عمل پردازش می‌گویند.   17-خروجی رایانه چیست و توسط چه دستگاه هایی صورت می‌گیرد؟ کلیه اطلاعاتی که برروی صفحه نمایش نشان داده می‌شود و یا توسط چاپگر چاپ می‌شود.  س5 دانش آموزان عزیز این هم سوالات حرفه و فن دوم راهنمایی واحد برق و الکترونیک سوالات حرفه وفن پایه ی دوم راهنمایی واحد 2 1-      خطرات ناشی از برق بر اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی چه پیامدهایی  دارد؟ خطر مرگ , آتش سوزی , برق گرفتگی , سوختگی و... 2-      حفاظت الکتریکی را تعریف کنید؟ مجموعه اقداماتی است که باید در تاسیسات الکتریکی انجام شود تا خطرها و خسارت های ناشی ازبرق برای افراد و تاسیسات به حداقل برسد. 3-      خطرهای ناشی از برق ممکن است بر اثر چه مواردی باشد؟ اتصال سیم فاز به زمین , اتصال سیم فاز به بدنه یا قسمت فلزی دستگاه , اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر بدون واسطه ( اتصال کوتاه) 4-      اتصال سیم فاز به زمین چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی می گردد 5-      اگر سیم فاز به بدنه فلزی یک دستگاه وصل شود چه اتفاقی می افتد؟ در این نوع اتصال بدنه وسیله ی برقی دارای برق شده و موجب برق گرفتگی می گردد. 6-      اگر دوسیم حامل جریان الکتریکی بدون واسطه به یکدیگر متصل شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این نوع اتصال موجب ایجاد قوس الکتریکی یا جرقه و آتش سوزی می شود. 7-     در هر مدار الکتریکی چند سیم ورودی وجود دارد نام ببرید؟ سیم نول , سیم فاز وسیم اتصال به زمین 8-     وظیفه ی سیم اتصال به زمین در مدارات چیست؟ سیم اتصال به زمین باعث می شود که هنگام اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی با عبور جریان از سیم زمین, فیوز مربوطه قطع شود و خطر برق گرفتگی برای اشخاص به وجود نیاید. 9-      چرا حوادث ناشی از برق گرفتگی در ایران زیاد است؟ چون از سیم اتصال به زمین بعنوان یک وسیله حفاظتی به ندرت در منازل مسکونی و کارخانه ها استفاده می شود. 1۰-   کلید دوپل چگونه کلیدی است؟ در حقیقت مانند دو کلید یک پل است که در کنار یکدیگر قرار گرفته است و با هر پل آن به صورت مستقل می توان یک یا تعدادی لامپ را روشن یا خاموش کرد. ۱۱-   سیم فاز به کدام پیچ کلید دوپل متصل می گردد؟ پیچ مشترک آن 12-   به چه وسایلی الکتریکی گفته می شود؟  به وسایلی که مستقیما به جریان متناوب شهر متصل شوند و از آن تغذیه کنند , وسایل الکتریکی گویند 1۳-   برای ساخت یک برد الکترونیکی چه مراحلی را باید طی کرد؟ ساخت فیبر مدار چاپی , نصب قطعات , لحیم کاری ,  آزمایش برد کامل شده ۱۴-   مقاومتها به از نظر نوع ساخت به دودسته کلی تقسیم می شوند نام ببرید؟ مقامتهای ثابت  , مقاومتهای متغیر 1۵-   چرا ماده اصلی بیشتر مقاومتها از کربن می باشد؟ به علت مقاومت الکتریکی زیاد آن از این ماده بیشتر استفاده می شود ۱۶-  مقدار مقاومتهای کربنی چگونه مشخص می شود؟ با نوارهای رنگی روی بدنه ی آنها  مشخص می شود. 1۷-  واحد اندازه گیری مقاومت چیست و با چه علامتی نشان داده می شود؟ اهم و با علامت امگا ( Ω ) ۱۸-   منظور از کیلو اهم و مگا اهم چیست؟ هر هزار اهم یک کیلواهم و هر یک میلیون اهم یک مگا اهم است. ۱۹-    کار اصلی مقاومتها درمدارهای الکترونیکی چیست؟ کنترل مقدار ولتاژ و جریان است. ۲۰-   محاسبه ی مقدار اهم مقاومتهای رنگی کربنی چگونه صورت می گیرد؟ برای محاسبه از نوار رنگی سمت چپ شروع ( نزدیک به کناره ) ابتدا شماره ی دو رنگ اول را نوشته و سپس به میزان عدد رنگ سوم در مقابل دو عدد قبلی صفر قرار می دهیم تا مقدار مقاومت بدست آید. ۲۱-   در روی مقاومتها چند رنگ وجود دارد؟ معمولا چهار رنگ ۲۲-   نوار رنگی چهارم روی مقاومتها برای چیست؟ این نوار مقدار خطا یا تلرانس را نشان می دهد. ۲۳-   کار خازن چیست؟ ذخیره انرژی الکتریکی ۲۴-   چه خازنهایی در الکترونیک کاربرد بیشتری دارند؟ خازنهای الکترولیتی و خازنهای عدسی ۲۵-   واحد اندازه گیری خازن چیست؟ فاراد ۲۶-  یک فاراد چند میکرو فاراد است؟ یک میلیون میکرو فاراد ۲۷-  یک فاراد چند نانو فاراد است؟ هزار میلیون نانو فاراد ۲۸-   در الکترونیک بیشتر از واحدهای میکرو فاراد ونانو فاراد خازن استفاده می شود. ۲۹-   آغاز توسعه ی الکترونیک با ساخت چه وسایلی آغاز شد؟  ساخت لامپهای  دیود ( دو قطبی ) و تریود ( سه قطبی ) ۳۰-   بعد از کشف نیمه هادیها دیود ها و ترانزیستورهای سیلیکونی جایگزین لامپ ها شدند. ۳۱-   انواع دیود را نام ببرید؟ دیود نوری  , دیود معمولی , دیود پل 3۲-  کاربرد دیود های معمولی را بنویسید؟ این دیود ها برای یک سوسازی جریان متناوب به مستقیم بیش ترین کاربرد را دارند. 3۳-   با بکارگیری مدارهای فرمان و کنترل چه ماشین هایی تولید شد؟ ماشین های خودکار 3۴-   ترانزیستور دارای چند پایه است نام ببرید؟ سه پایه , امیتر – کلکتور – بیس ۳۵-  ارتباط بین پایه های ترانزیستور در یک مدار چیست؟ در ترانزیستورها می توان مقدار جریان عبوری امیتر به کلکتور را به وسیله ی جریان بیس کنترل کرد. ۳۶-  مدار مجتمع یا آی –سی  چیست؟  مداری که از انواع قطعات الکترونیکی در یک قطعه تشکیل شده باشد. ۳۷-   مواد اصلی سازنده ی IC سیلیکون است. 3۸-   توسعه IC ها به ساخت تراشه ها ( چیپس) انجامید. ن سوالات واحد 3 کلاس دوم راهنمایی 1- دو جزء مهم محیط زیست را فقط نام ببرید؟  هوا و آب 2- بعد از آب و هوا مهم ترین جزء محیط زیست چیست؟  خاک 3- عامل اصلی آلودگی محیط زیست چیست؟  افزایش جمعیت 4- افزایش جمعیت چگونه باعث آلودگی هوا شده است؟ افزایش جمعیت موجب توسعه ی شهرها , افزایش وسایل نقلیه و افزایش مصرف سوخت و انرژی و در نتیجه آلودگی هوا شده است. 5- آلودگی هوا باعث بروز چه مشکلاتی می گردد؟ آلودگی هوا عامل بسیاری از بیماری های خطرناک در انسان , مرگ دام ها, فساد و خرابی محصولات کشاورزی  شده است. 6-افزایش جمعیت چگونه موجب کاهش ذخایر و آلودگی خاک شده است؟ افزایش جمعیت موجب استفاده ی بی رویه از زمین و ذخایر آن برای تولید محصولات کشاورزی, دامی و صنعتی و در نتیجه موجب کاهش ذخایر و آلودگی خاک شده است. 7-  اهمیت آب در زندگی انسان چیست؟ بسیاری از فعالیت های کشاورزی , صنعتی , شهری و خانگی و حمل و نقل به آب وابسته هستند.تولید محصولات کشاورزی و دامی , تهیه غذا , نظافت و شست و شو , انتقال حرارت و آبیاری فضاهای سبز به آب نیاز دارد. 8- فعالیت چه صنایع و کارخانه هایی بدون آب متوقف خواهد شد؟ پارچه بافی – کاغذ سازی 9- همان گونه که آب مایه ی حیات است , آب آلوده دشمن سلامتی است. 10- اگر فاضلاب های خانگی , شهری , کشاورزی و صنعتی به آب های جاری نفوذ کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موجب بیماری و مرگ انسان و سایر موجودات زنده ی خشکی و آبزی خواهند شد. 11- فاضلاب های خانگی , شهری و کشاورزی و صنعتی دارای چه موادی هستند؟ حاوی انواع میکرب , انگل , سم و مواد شیمیایی اند. 12- بیماری و مرگ آبزیان توسط آب های آلوده چگونه سلامت انسان را به خطر می اندازد؟ از آنجا که غذاهای دریایی از منابع اصلی غذای انسان محسوب می گردند, ممکن است انسان ها با خوردن غذاهای دریایی آلوده دچار بیماری های خطرناک شوند. 13- چه عواملی موجب خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن شده است؟ افزایش جمعیت , توسعه شهر نشینی , پیشرفت صنعت و استفاده ی بیش از اندازه از منابع آب 14- ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسید؟ آب آشامیدنی باید پاک و سالم , بدون رنگ , بدون بو , بدون مزه , صاف و زلال باشد. 15- مناسب ترین آب برای آشامیدن چگونه آبی است و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟ آب تصفیه شده  و از طریق لوله کشی مورد ا ستفاده قرار می گیرد. 16-بسیاری از بیماری ها که انسان به آن دچار می شود, در اثر روش زندگی ناسالم  است 17- منظور از رفتارهای ناسالم کم خطر چیست؟ این رفتارها بیش تر به سلامت خود شخص صدمه می زنند و اغلب می توان به راحتی این رفتارها را کنترل کرد. مانند : ورزش نکردن, خواب کمتر از هفت ساعت , خوردن تنقلات, چربی و شیرینی زیاد. 18- منظور از رفتارهای ناسالم پرخطر چیست؟ این رفتارها می توانند زیان های جبران ناپذیری برای فرد و جامعه ایجاد کنند مانند: سیگار کشیدن , رانندگی با سرعت بدون استفاده از وسایل ایمنی , دوستی با افراد ناباب و معاشرت های ناسالم. 19- در انتخاب روش زندگی چه عوامل و افرادی تاثیر گذارند؟ خویشاوندان , دوستان , مذهب , آداب و رسوم  و رسانه ها 20- بررسی پیامد های مثبت و منفی در تصمیم گیری ها به افراد کمک می کند تا عاقلانه تر رفتار کنند. 21- دارو چیست؟ هر ماده ای که وارد بدن شود و موجب تغییراتی در جسم , فکر , احساس و به طور کلی باعث تغییراتی در وضعیت جسمی و روانی شود دارو نام دارد. 22- تغییری که با استفاده از دارو در بدن به وجود می آید , بستگی به نوع دارو دارد. 23- معمولا دارو ها به پیش گیری , کنترل و درمان بیماری ها کمک می کنند. 24- منشا داروها چیست؟ داروها ممکن است منشا گیاهی , حیوانی  یا معدنی داشته باشند. 25- چند نمونه از داروهای شیمیایی را نام ببرید؟ آنتی بیوتیک ,مسکن ها و تب برها که به شکل های مختلف چون قرص, کپسول , پماد , شربت , پودر و محلول ها تهیه می شوند. 26- چه بیماری هایی بدون دارو درمان می شوند؟ سرما خوردگی  ساده ,سرفه های خفیف , ضعف های جزئی و اسهال های ساده که با استراحت , غذای مناسب و مراقبت  درمان می شوند. 27- استفاده بیش از اندازه از دارو و بدون تجویز پزشک خطرناک , از رفتارهای ناسالم و گاه پرخطر محسوب می شود. 28- زیان های استفاده بی رویه از داروها چیست؟ ایجاد وابستگی به دارو و در صورت عدم دسترسی به آن شخص دچار ناراحتی های جسمی و روانی و حتی مرگ می گردد. 29- داروهایی که معمولا استفاده بی رویه ی آن ایجاد وابستگی می کند را فقط نام ببرید؟ داروهای کاهنده   ,   داروهای محرک 30-منظور از داروهای کاهنده چیست؟ مثال بزنید. مصرف این نوع داروها , میزان فعالیت بدن را کاهش می دهند و باعث می شوند که اعضای بدن وظایف خود را به خوبی انجام ندهند.مانند داروهای آرام بخش , خواب آور  و مسکن 31- منظور از داروهای محرک چیست؟ این نوع داروها میزان فعالیت  بدن را زیاد کرده  در کار طبیعی اعضاء اختلال  ایجاد می کنند. 32- کافئین چیست؟ نوعی داروی محرک است که به مقدار کم در نوشابه های غیر الکلی , قهوه , چای و کاکائو وجود دارد و بعضی با خوردن آن ها قبل از خواب , دچار بی خوابی می شوند. 33- داروهای محرک قوی چه تاثیری در بدن انسان دارد؟ موجب افزایش ضربان قلب , فشار خون و تنفس می شوندکه مصرف آن ها خطرناک است. 34- منظور از داروهای مجاز چیست؟ بعضی از داروها فایده ی آنها از زیانشان بیشتر است. به این داروها مجاز می گویند مانند : آنتی بیوتیک ها 35- منظور از داروها غیر مجاز چیست؟ بعضی از داروها که معمولا در پزشکی کاربرد ندارند و در بدن تغییرات بد ومنفی ایجاد می کنند و برای مصرف کنندگان و به طور کلی جامعه بسیار خطرناک اند. 36- سه نمونه از داروهای غیر مجاز را نام ببرید؟ مشروبات الکلی و دخانیات و مواد مخدر ناحد کار با چوب کلاس دوم راهنمایی      1- چوب ها معمولا بر اساس شکل برگ های درختان به چند گروه تقسیم می شوند فقط نام ببرید؟ سوزنی برگ و پهن برگ   2- دو درخت نام ببرید که برگهای آنها سوزنی باشد؟ کاج و نراد   3- دو درخت پهن برگ نام ببرید؟ گردو و سپیدار   4- جنگهای ایران عمدتا دارای درختان پهن برگ هستند. 5- سوزنی برگان معمولا دارای چوبهای  نــــــــــرم و پهن برگان اکثرا دارای چوبهای سخــــت هستند. 6- تنوع رنگ در چه چوبهایی بیشتر است؟ پهن برگان   7- چرا از پهن برگان در کارهای تزئیناتی , ساخت مبلمان و هم چنین تهیه روکش ها بیش تر استفاده می شود؟ به دلیل اینکه تنوع رنگ در چوب های پهن برگ بیش تر از سوزنی برگان است.   8- سه قسمت اصلی یک درخت را فقط نام ببرید؟ ریشه , تنه , تاج   9- چوب مورد نیاز در صنایع چوب از تنــــــــه تهیه می شود.   10- چرا نمی توان درختان تازه قطع شده را بلافاصله برای ساخت محصولات چوبی مورد استفاده قرار داد؟ زیرا درختانی که تازه قطع شده اند معمولا دارای مقدارزیادی آب ( رطوبت ) هستند.   11- چرا باید چوب ها را پس از تبدیل به الوار خشک کرد؟ برای اینکه چوب جمع شود, وزن آن کاهش یابد و مقاومتش نیز افزایش یابد. در این صورت قابل پرداخت و رنگ کردن خواهد بود.   12- چوب ها را به طور کلی به دو صورت می توان خشک کرد فقط نام ببرید؟ خشک کردن طبیعی ( در هوای آزاد ) – خشک کردن مصنوعی چوب ( کوره های چوب خشک کنی )   13- خشک کردن چوب در هوای آزاد در چه جاهایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ کارخانه های کوچک صنایع چوبی و کارگاههای درودگری   14- چرا برای خشک کردن چوبها بین هر ردیف از آن ها چوب دستک قرار می دهند؟ برای اینکه فاصله لازم برای برقراری جریان هوا بوجود آید. و چوب ها سریع تر خشک شوند.   15- چرا برای خشک شدن چوب ها در هوای آزاد آن ها را در زیر یک مکان سقف دار که اطراف آن کاملا باز است قرار می دهند؟ برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و حفاظت از بارندگی   16- خشک کردن چوب در هوای آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟ به نوع چوب و ضخامت آن بستگی دارد   17-کوره چوب خشک کنی چیست؟ این کوره یک اتاقک است که در آن درجه حرارت , جریان هوا و مقدار رطوبت تحت کنترل است.   18- مراحل خشک کردن چوب به روش مصنوعی را توضیح دهید؟ پس از قرار گرفتن چوبها در این اتاقک ابتدا درجه حرارت و رطوبت نسبی هوای درون کوره تنظیم می شود.سپس به کمک فن( پنکه ) جریان هوای گرم از بالای کوره و از سمت چپ اتاقک وارد چوبهای دسته بندی می شود و پس از جذب رطوبت چوب باعث خشک شدن چوب می گردد.   19- زمان خشک شدن چوب در روش مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟ نوع چوب , گونه ی چوب , ضخامت تخته , رطوبت اولیه چوب ها و سیستم کوره ی چوب خشک کنی   20- چوب های خشک شده توسط کوره ی چوب خشک کنی چه خصوصیاتی دارند؟ رنگ این چوب ها روشن تر و فاقد پوسیدگی  و حشره زدگی هستند, کار کردن با این نوع چوب آسان تر و قابلیت چسبندگی و رنگ پذیری آن نیز بهتر است.   21- دانش آموز عزیز خشک کردن چوب به روش طبیعی را با روش مصنوعی مقایسه کنید و بنویسید که کدامیک بهتر است ؟ جواب توسط دانش آموز   22- نکات ایمنی در مورد کار با مغار را بنویسید؟ - قبل از استفاده از تیز بودن و سالم بودن تیغه اطمینان حاصل کنید - در هنگام استفاده از مغار دقت  شود که دست یا انگشتا ن شما زخمی نشود چرا که لبه ی مغار بسیار تیز است. - برای ضربه زدن بر انتهای دسته ی مغار بهتر است از چکش چوبی استفاده شود. - در صورت استفاده از چکش  آهنی باید حلقه ی فلزی در انتهای دسته ی مغار وجود داشته باشد.  سوالات حرفه سال دوم واحد کار با فلز             سوالات حرفه وفن سال دوم واحد فلز   1- فلزات پس از استخراج طی مراحلی به صورت  نیم ساخته   در می آیند.   2- اتصالات به دو دسته تقسیم می شوند آنها را فقط نام ببرید؟ اتصال جدا شدنی – اتصال جدانشدنی   3- منظور از اتصال جدا شدنی چیست؟ در این نوع اتصالات , قطعات را به آسانی می توان از هم جدا کرد. از این رو به آن اتصال موقت نیز می گویند.   4- مهم ترین وسیله برای اتصال موقت,   پیچ و مهره است.   5- منظور از اتصال جدا نشدنی چیست؟ در این , قطعات پس از اتصال به راحتی از یک دیگر جدا نمی شوند. از این رو به آن اتصال دائم گفته می شود.   6- مهم ترین روش اتصال دائم  جوش کاری  و لحیم کاری است.   7- لحیم کاری را تعریف کنید؟ اتصال دو فلز نازک به یک دیگر , به وسیله ی سیم لحیم را لحیم کاری می گویند.   8- جنس سیم لحیم از چیست؟ قلع و سرب   9- هویه چیست؟  برای گرم کردن محل لحیم کاری از وسیله ای به نام هویه استفاده می شود.   10- انواع هویه را نام ببرید؟ هویه ی دستی , هویه برقی   11- برای داغ کردن هویه ی دستی از چراغ کوره ای و برای داغ کردن هویه ی برقی از انرژی الکتریکی استفاده می شود.   12- روغن لحیم چیست؟ برای تمیز کردن محل لحیم کاری از روغن لحیم استفاده می شود.   13- روغن لحیم چگونه باعث تمیز شدن سطح کار می شود؟ هنگامی که روغن لحیم را به محل لحیم کاری آغشته می کنید ,در اثر حرارت هویه ذوب شده و اکسید فلز را در خود حل می کند و سطح کار را تمیز می نماید.   14- سیم لحیم چیست؟ سیم لحیم از جنس قلع و سرب است که با درصد های مختلف با هم ترکیب شده اند.   15- مراحل لحیم کاری را بصورت خلاصه بنویسید؟ 1- انتخاب سیم لحیم مناسب با جنس کار 2- تمیز کردن سطح کار3- آغشته کردن به روغن لحیم 4- گرم کردن محل کار 5-  لحیم اندود کردن و انجام عمل لحیم کاری   16- چهار مورد از نکات ایمنی درمورد لحیم کاری را بنویسید؟ 1- پرهیز از شوخی کردن 2- دقت کنید که سیم هویه ی برقی سالم و بدون عیب باشد. 3- هویه ی داغ را در جایی که احتمال آتش سوزی است قرار ندهید.4- برای نگه داشتن قطعه ی کار از ا نبردست و یا دمباریک استفاده کنید.   17- چرا نباید نوک هویه ی داغ را در داخل روغن لحیم فرو برد؟ زیرا گازهایی متصاعد می شوند که سمی هستند.   18- برای جوش کاری از دستگاه هایی به نام  ترانس یا دینام استفاده می شود.   19-چگونه دو قطعه به هم جوش می خورند؟ ترانس الکترود و محل اتصال را ذوب کرده و دو قطعه به هم جوش می خورند.   20- نگاه کردن به شعله ی جوشکاری بدون استفاده از  ماسک یا عینک مخصوص برای چشم مضر است. 21- ترانس ها با برق جریان متناوب و دینام ها با برق جریان مستقیم کار می کنند.   لطیفه: در كلاس علوممعلمي در كلاس علوم از دانش آموزي پرسيد:« با ديدن پاي اين حيوان، نام حيوان را بگو.»دانش آموز هر چه به پايي كه در دست معلم بود نگاه كرد، نتوانست پاسخ دهد. معلم پس از مدتي گفت: «بگو اسمت چيه تا برايت يك صفر بگذارم.»دانش آموز پايش را از كفش درآورد و گفت: «خب، شما هم از روي پاي من بگوييد اسمم چيه.» نصف پرتقالمعلم رياضي از دانش آموز پرسيد: «اگر مادرت به تو بگويد نصف پرتقال را مي خواهي يا هشت شانزدهم، كدامش را انتخاب مي كني؟»دانش آموز پاسخ داد: «نصف پرتقال را!»معلم گفت: «مگر نمي داني نصف پرتقال با هشت شانزدهم پرتقال يكي است؟»دانش آموز جواب داد: «چرا آقا! مي دانيم، ولي پرتقالي كه شانزده تكه شده باشد، قابل خوردن نيست.»سوالات حرفه وفن پایه ی دوم راهنمایی واحد 6 / ساختمان سازی 1-     برای ساخت یک ساختمان در یک محل ابتدا باید ................. زمین را مشخص کنند. ( موقعیت زمین ) 2-     برداشت در نقشه برداری یعنی چه؟ مهندس نقشه بردار با استفاده از دوربین و خط کش بلندی که شاخص نامیده می شود؛ابعاد زمین و زوایای آن را اندازه گیری می کند. به این عمل برداشت گفته می شود. 3-     خطوط نازک  افقی و عمودی  داخل دوربین  چه نامیده می شود؟ تار 4-     برای اطمینان از عمود بودن ستونی که قرار است توسط جوشکار جوش داده شود می توان از ............ استفاده کرد. ( دوربین ) 5-     نقشه خانه چیست؟ عبارت است از طرحی بر روی یک صفحه ی صاف مانند کاغذ برای نمایش دادن محل اتاق ها ؛ راه روها ؛ آشپزخانه ؛ دستشویی ؛ حمام و ...   . 6- نقشه ی خانه از اتصال منطقی  و مناسب فضاهای مختلف خانه بدست می آید. صحیح               غلط 7- نقشه یک زبان ............. است . ( ترسیمی ) 8- بهترین روش برای انتقال اطلاعات ساختمانی چیست؟  نقشه 9- هرنقشه ی ساختمانی دارای چه علائمی است؟ فقط نام ببرید. کادر نقشه ؛ نقشه ؛ جدول مشخصات نقشه ؛ راهنما و توضیحات ؛ علامت شمال 10- کادر نقشه چیست؟ کادر نقشه عبارت است از خطوطی که در حاشیه ی کاغذ رسم می شود. 11- کادر نقشه چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ فاصله ی موجود بین خطوط کادر و نقشه ی ترسیمی باید با یکدیگر متناسب باشند. 12-    محل رسم نقشه کجاست؟ وسط کادر 13-    نقشه چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ باید با خط خوانا و اندازه گذاری کامل رسم گردد و تمام اطلاعات صحیح را به استفاده کننده منتقل کند. 14-    جدول مشخصات نقشه شامل چه قسمتهایی می باشد؟ مشخصات نقشه , شماره ی نقشه , نوع نقشه , مهندس طراح , مقیاس نقشه , نام رسم کننده نقشه 15- جدول مشخصات نقشه در سمت پایین و چپ نقشه رسم می شود.  صحیح                 غلط 16- راهنما و توضیحات در نقشه برای چیست؟ برای اطلاع رسانی دقیق تر است. در نقشه فضا ها با شماره مشخص می شوند و در قسمت راهنما نام آن ها در مقابل شماره ها نوشته می شود. 17- علامت شمال در هر نقشه برای چیست؟ برای پرهیز از اشتباه علامت شمال روی نقشه مشخص می شود. این علامت در قسمت راست و بالای نقشه یا در بالای توضیحات و از یک علامت مناسب برای جهت آن استفاده میشود. 18- تخته رسم چیست؟ تخته ی رسم محل مناسبی برای چسبانیدن کاغذ و نیز رسم نقشه بر روی آن است. 19-  از خط کش تی چه استفاده ای می شود؟ برای اتکا دادن آن به لبه ی تخته رسم و ترسیم خطوط افقی  و موازی استفاده می شود. 20- برای نقشه هایی که با مداد ترسیم می شوند از کاغذ شفافی به نام ............. و برای نقشه هایی که با جوهر رسم می شوند از کاغذ شفاف روغنی به نام ......... استفاده می شود. ( پوستی – کالک ) 21- از راپید یا قلم جوهری چه استفاده ای می شود؟ برای ترسیم نقشه ها روی کاغذ کالک از قلم جوهری یا راپید استفاده می شود. 22- اجزای اصلی ساختمان را فقط نام ببرید؟ پی – ستون – دیوار – راه پله – سقف 23-    پی سازی از کجا شروع می شود؟ خاک سطحی را بر می داریم و هنگامی که به زمین مقاوم رسیدیم از آن جا پی سازی را شروع می کنیم. 24-    اندازه ی  عرض , طول و عمق پی ها به چه عواملی بستگی دارد؟وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان 25-    ستون چیست؟ یکی از مهم ترین اجزای ساختمان است که بار سقف و دیوارهای طبقات بالا به وسیله ی ستون به پی و از آن جا به زمین منتقل می شود. 26-    برای ساخت ستون ها از چه  موادی و وسایلی استفاده می کنند؟ تیر آهن , قوطی های چهار گوش آهنی و یا بتن 27-    دیوار چیست؟ با چیدن مناسب آجر , سنگ , بلوک سیمانی یا مصالح مقاوم بر روی هم و اتصال آن ها با ملات دیوار بوجود می آید. 28-    انواع دیوار ها را فقط نام ببرید؟ دیوار باربر ( حمال ) – دیوار غیر باربر ( جدا کننده ) 29-    به چه نوع دیواری دیوار باربر ( حمال ) می گویند؟ این نوع دیوار وزن کلی ساختمان را تحمل می کند. 30-    ضخامت دیوار باربر به چه عواملی بستگی دارد؟ به تعداد طبقات ساختمان و ارتفاع دیوار 31-    دیوار جدا کننده چه نوع دیواری است؟ این دیوار فقط برای جدا سازی قسمت های مختلف داخل ساختمان به کار می رود و تنها قادر به تحمل وزن خود است. 32-    راه پله چیست؟ از طریق راه  پله طبقات به یکدیگر مرتبط می شوند. 33-    تعداد مناسب پله ها بین ........................ پله است.  ( 7 تا 9 ) 34-    چرا در کناره ی آزاد پله ها باید از دست انداز ( نرده فلزی و چوبی ) استفاده کرد؟ برای جلوگیری از سقوط افراد 35-    پاگرد چیست؟ به فضای استراحت بین پله ها پاگرد گفته می شود. 36-    در ساختمان ها مسکونی ارتفاع پله ها و کف پله ها چند سانتی متر است؟ ارتفاع پله ها بین 16 تا 18 سانتی متر و کف پله ها حدود 30 سانتی متر می باشد. 37-    اندازه ی عرض پله ها چقدر باید باشد؟ عرض پله ها باید برای رفت و آمد افراد خانه و نیز انتقال اثاثیه منزل مناسب باشد. 38-    سقف چیست؟ به منزله ی پوشش ساختمان و حد فاصل طبقات است که با تیر چوبی , تیر آهن , تاق آجری , تیرچه بلوک و .... ساخته می شود. 39-    یکی از کارهای مهمی که در ساختن بنا اهمیت دارد انجام ............... قبل از شروع کار است. ( محاسبات )   نسوالات حرفه و فن پایه ی دوم راهنمایی واحد خوراک و پوشاک/ واحد 7 خداوند از خوردن بدون گرسنگی و خوابیدن بدون خستگی نفرت دارد . ( نهج الفصاحه )   1-   چرا انسان به غذا نیاز دارد؟ انسان برای کار و فعالیت , رشد و ترمیم , شادابی و پیش گیری و مبارزه با بیماری ها به غذای مناسب نیاز دارد. 2-     یک نوع بیماری ناشی از غذا خوردن را نام ببرید که بعد از چند ساعت یا حتی چند روز آشکار می شود؟ مسمومیت غذایی 3-     نشانه های مسمومیت را بنویسید؟ مسمومیت غذایی اغلب با اسهال و استفراغ ظاهر می شود. 4-   بیماری های ناشی از خوردن غذای ناسالم که بعد از ما ه ها یا سال ها  به صورت خطرناک ظاهر می شوند را فقط نام ببرید؟ حصبه , بعضی از سرطا ن ها 5-     غذای انسان از دو منبع تامین می شود آن ها را فقط نام ببرید؟ حیوانی , گیاهی 6-   مواد غذایی در چه مرحله ای ممکن است آلوده گردند؟ در مرحله تولید ( آفات وبیماری ها گیاهی وحیوانی ) در مرحله مصرف یعنی هنگام انبار کردن , انتقال , پخت و پز و حتی هنگام خوردن. 7-     در انتقال و نگه داری مواد غذایی به سه نکته باید توجه کرد آن ها را بنویسید؟ الف: زمان انتقال ونگه داری مواد غذایی در حد امکان کوتاه باشد. ب: وسایل حمل و نقل و نگه داری متناسب با نوع ماده غذایی باشند. ج: حمل و نقل , انبار و نگه داری , تولید  و توزیع باید تحت نظارت و کنترل بهداشتی مراکز مربوطه باشد. 8-   چرا عرضه ی بهداشتی غذا در مکان های عمومی مانند رستوران , هتل , مسافر خانه , کبابی , نانوایی و... موضوع بسیار مهمی است؟ چون غذا در این مکان ها به مقدار زیاد تهیه می شود و مورد استفاده عده ی زیادی قرار می گیرد در صورت فساد و آلودگی می تواند خسارات جانی ومالی فراوانی به بار آورد. 9-     چهار مورد از قوانین و آئین نامه های بهداشتی برای تهیه و عرضه ی مواد غذایی را بنویسید؟ بهداشت مواد اولیه , بهداشت کارکنان , بهداشت محیط و وسایل و تجهیزات , بهداشت نگه داری مواد غذایی 10-غذاهای مفید و با ارزش که کودکان به عنوان میان وعده در مدارس میل می کنند چیست؟ انواع میوه ها  و آب میو های تازه , شیر , تخم مرغ , خشکبار  و مغز ها ( پسته , بادام , گردو , کشمش ) , خرما  و یا استفاده از نان با پنیر و گردو یا سبزی 11-محیط آشپز خانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ محیط آشپزخانه باید تمیز و منظم باشد . آشپزخانه باید در جای مناسب داری نور و تهویه ی مناسب و همچنین عاری از حشرات و جوندگان باشد. آشپزخانه باید دارای قفسه , یخچال , ظرف شویی , کپسول آتش خاموش کن و جعبه ی کمک های اولیه باشد. 12-آشپز قبل از شروع به  آشپزی به چه نکاتی باید توجه کند؟ دست ها را با آب گرم و صابون شسته و ناخن های خود را کوتاه نماید. از لباس و سر پوش تمیز و مناسب استفاده کند . از تماس مستقیم دست با مواد غذایی به خصوص در صورت وجود زخم , خراش  و کورک روی پوست خودداری نماید. 13- مواد غذایی خام از غذاهای پخته جدا نگه داری شود. صحیح               غلط 14- برای از بین بردن میکروبها بایدمواد غذایی به خصوص مرغ و گوشت  خوب پخته شود . صحیح   غلط 15- اگر لازم است غذای پخته شده بیش از 5 ساعت نگه داری شود چه باید کرد؟ باید آن را داغ داع یا سرد سرد نگه داشت. 16- زباله های آشپزخا نه را چگونه از بین ببریم ؟ زباله ها را در کیسه ها محکم و سطل های دردار جمع آوری کرده و روزانه در موقع مناسب به خارج از منزل منتقل می نماییم. 17-چرا باید از ورود کودکان به داخل آشپزخانه جلوگیری کرد؟ زیرا حوادث ناشی از وسایل و مواد موجود در آشپزخانه ها کودکان را تهدید می کند. 18- چهار مورد از خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببرید؟ انفجار و آتش سوزی , برق گرفتگی , سوختگی , بریدگی   پوشاک   1-     الیاف را تعریف کنید؟ الیاف رشته هایی بسیار نازک یا مویی شکل است که به صورت طبیعی یا مصنوعی وجود دارد. 2-   چرا نمی توانیم الیاف را مستقیما به مصرف برسانیم؟ الیاف به خاطر ظرافت و حالت خاصی که دارند مستقیما نمی توانیم به مصرف برسانیم. 3-     چگونه می توانیم الیاف را قابل مصرف نماییم؟ آنها را ابتدا به صورت نخ در می آوریم سپس از آن ها پارچه تولید می کنیم. 4-     نوع پارچه به نوع .............. بستگی دارد که در تهیه ی آن به کار برده شده است. ( الیاف) 5-     الیافی که در پارچه بافی به کار می رود به دودسته کلی تقسیم می شوند نام ببرید؟ مصنوعی , طبیعی 6-     الیاف طبیعی را تعریف کنید؟ به الیافی که در طبیعت وجود دارند. الیاف طبیعی می گویند. 7-     الیاف طبیعی به سه دسته تقسیم می شوند آن ها را فقط نام ببرید؟ گیاهی , حیوانی , معدنی 8-     سه نوع الیاف گیاهی نام ببرید؟ پنبه , کتان , کنف 9-     سه نوع الیاف حیوانی نام ببرید؟ پشم , ابریشم , مو 10-سه نوع الیاف معدنی نام ببرید؟ طلا نقره و پنبه ی نسوز 11-الیاف مصنوعی را تعریف کرده و مثال بزنید. الیافی است که در طبیعت وجود ندارند ولی انسان با استفاده از روش های مختلف شیمیایی آ ن ها تولید می کند مانند نایلون و ریون 12- هر چه شماره ی میل قلاب بافی  بالاتر  باشد میل نازک تر و هر چه شماره ی آن پایین تر باشد میل ضخیم تر است . صحیح                         غلط     واحد 8 / باغبانی و دامپروری 15:22 سوالات حرفه و فن پایه ی دوم راهنمایی واحد 8    / باغبانی     1- سه فایده ی مهم گیاهان که موجب توجه انسانها به آن شده است را فقط نام ببرید؟ مصرف دارویی ، غذایی  و زیبایی 2- چرا از گیاهان زینتی در طراحی و تزیین پارک ها ؛ محوطه های منازل و ادارات استفاده می شود؟ به دلیل داشتن رنگ و شکل های متنوع 3-  عوامل محیطی که در رشد گیاهان تاثیر دارند را فقط نام ببرید؟ رطوبت هوا ؛ آب ؛ نور ، دما و خاک 4- دو گیاه نام ببرید که برای رشد حداقل به 16 درجه سانتی گراد و حداکثر 30 درجه سانتی گراد حرارت نیاز داشته باشند؟  اطلسی و کاغذی 5- دو گیاه نام ببرید که برای رشد به حداقل 5 درجه و حد اکثر 16 درجه سانتی گراد حرارت نیاز دارند؟ نرگس و بنفشه 6- منظور از گل های روز بلند چیست مثال بزنید؟ آن دسته از گیاهانی که  در زمان گل دادن به بیش از 14 ساعت نور در روز نیاز دارند ؛ روز بلند گفته می شوند مانند شب بو ، اطلسی ، ختمی 7- منظور از گل های روز کوتاه چیست؟ مثال بزنید؟ به گیاهانی که  برای گل دادن به 8 تا 11 ساعت نور نیاز دارند روز کوتاه گفته می شود مانند : داوودی و کاکتوس 8- منظور از گل های بی تفاوت نسبت به نور چیست؟  مثال بزنید. به گیاهانی که برای گل دادن نیاز به مدت مشخصی  نور در روز ندارند مانند میخک و بنفشه ی آفریقایی 9- چرا گیاهانی که در گلدان نگه داری می شوند به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند؟ زیرا آب خروجی از زیر گلدان ها مقداری از مواد غذایی خاک را در خود حل می کند و از گلدان و دسترسی گیاه خارج می نماید. 10- یکی از راه های تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان گلدانی چیست؟ تعویض سالیانه ی خاک گلدان با خاک مناسب رشد گیاهان 11-برای تغذیه ی گیاهان گلدانی در طول مدت رشد بهتر است از چه نوع کودی استفاده شود؟ کود های شیمیایی محلول 12- مراحل انتقال گیاهی از یک گلدان به گلدان دیگر را بطور خلاصه بنویسید؟ اماده کردن مخلوط خاک باغچه ، رس و ماسه  همراه مقدار کمی کود شیمیایی مخصوص گیاهان برای خارج شدن آب اضافی از ته گلدان قسمت پایین گلدان را شن ، سنگ ریزه و یا خاشاک به ارتفاع حدود 4 سانتی متر بریزید. مقداری کود آلی را روی خاشاک کف گلدان بریزید مقداری خاک مخلوط آماده شده را روی کود آلی بریزید. اکنون با دقت گیاه را از گلدان قبلی خارج  و در روی خاک گلدان جدید قرار دهید و اطراف گیاه را خاک ریخته و آن را آبیاری نمایید. 13- انواع کود را فقط نام ببرید؟ کود آلی ( طبیعی ) ، کود شیمیایی 14-  کود های آلی چه  نوع کودی هستند؟ این کود ها  دارای منشاء حیوانی و یا گیاهی اند و به صورت جامد و یا مایع مورد استفاده قرار می گیرند.مانند: کود های گاوی , مرغی  و یا کود خاک برگ. 15-منظور از کودهای شیمیایی چیست؟ این نوع کودها حاوی مواد معدنی مانند: ازت ؛ فسفر ، پتاسیم ، بر و آهن اند. 16-  چرا آبیاری گل های گلدانی باید با دقت انجام شود؟ زیرا خاک گلدان و مقدار آب ذخیره  شده در آن محدود است. 17- آبیاری گلدانی که خاک آن سبک است چگونه است؟ اگر خاک گلدان سبک باشد( ماسه ) پس از آبیاری ، آب به سرعت از زیر گلدان خارج می شود در نتیجه باید به دفعات بیشتری آبیاری گردد. 18-  با افزایش دفعات آبیاری گلدانی که خاک آن سنگین و رسی است چه اتفاقی می افتد؟ فضاهای خالی بین ذرات خاک از آب پر می شود و هوا به ریشه ی گیاه نمی رسد و باعث پوسیده شدن ریشه و خشک شدن گیاه می گردد. 19-چرا در پرورش گیاهان از گل خانه شاسی استفاده می شود؟ برای پرورش گیاهان غیر بومی  یا در خارج فصل رویش و یا زود رس کردن آن ها از گل خانه و شاسی استفاده می شود. 20-روش ها ی تکثیر گیاهان را فقط نام ببرید؟ روش جنسی  ، روش غیر جنسی 21- تکثیر گیاه به روش جنسی را تعریف کنید؟ روش کشت دانه  را در اصطلاح روش  جنسی می گویند. 22-  چهار نمونه از روش های تکثیر به روش غیر جنسی را فقط نام ببرید؟ قلمه زدن ، خوابانیدن  ، پیوند زدن  ، تقسیم ریشه  ، گرفتن پاجوش 23-قلمه زدن یعنی چه؟ قلمه زدن عبارت است از قرار دادن قسمتی از ساقی یا برگ یک گیاه در شرایط مناسب ( داخل خاک یا محلول مواد غذایی ) و مراقبت تا ظهور ریشه و جوانه  برگ و تبدیل آن به یک گیاه کامل. 24- چهار گیاه نام ببرید که از طریق قلمه ساقه تکثیر می شوند؟ شمعدانی ، حسن یوسف ، دیفن باخیا ، فیلو دندرون 25- چهار گیاه نام ببرید که از  طریق قلمه برگ تکثیر می شوند؟  بنفشه ی آفریقایی ، بگونیا ، بگونیا رکس ، سانسوریا 26- چگونه می توان یک گیاه را بو سیله ی خوابانیدن تکثیر کرد؟ شاخه ی بعضی از گیاهان  را بدون جدا کردن از تنه ی گیاه در فاصله ی 25 تا 30 سانتی متری از تنه اصلی به حالت انحنا در می آورند و در داخل خاک مرطوب قرار می دهند  ؛ طوری که جوانه ی انتهایی  شاخه از خاک بیرون بماند. آن گاه ضمن حفظ رطوبت خاک  از آن مراقبت کرده تا ریشه دار شود. سپس از ساقه ی اصلی جدا کرده و به عنوان یک گیاه جدید در جای دیگر می کارند. 27- چهار گیاه نام ببرید که بوسیله ی خوابانیدن تکثیر شوند؟ دیفن باخیا ، خرزهره ، مو چسب ، پاپیتال     واحد 8/ دامپروری 1-   به چه حیواناتی دام گفته می شود؟ به حیواناتی نظیر گاو ، گاو میش ، شتر ، گوسفند ، بز ، اسب و ... دام گفته می شود. 2-   در ایران پرورش چه دام هایی در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ گاو , گوسفند , بز 3-   در ایران علاوه بر گاو , گوسفند و بز چه دامهایی دیگر پرورش داده می شوند؟ شتر , اسب , گاو میش 4-   سه عامل مهم که در پرورش دام موثرند را فقط نام ببرید؟ 1- بهداشت و درمان     2- تغذیه     3- تولید مثل و اصلاح نژاد 5- چرا امروزه در دنیا موضوع پیش گیری از بیماری ها اهمیت بیش تری نسبت به درمان دارد؟ زیرا در صورت بروز بیماری در یک دام علاوه بر این که خطر بیماری , گله را تهدید می کند, حتی ممکن است منطقه را نیز آلوده نماید و موجب مرگ و میر دام و کاهش محصول شود. 6-چه بیماری هایی از طریق محصولات دامی به انسان نیز سرایت می کند؟ سل , سیاه زخم با مصرف گوشت آلوده یا تماس با دام بیمار به انسان سرایت می کند. 7- رعایت موارد بهداشتی در پرورش دام به دو دسته ی کلی تقسیم می شود آن ها را بنویسید؟ الف: بهداشت دامداری        ب: بهداشت انفرادی دام 8- آیا رعایت موارد بهداشتی دام به سلامتی انسان نیز کمک می کند؟ توضیح دهید. بله , برای بدست آوردن مواد  غذایی سالم مانند شیر , پنیر و ... باید ابتدا دام سالم داشته باشیم و این مستلزم رعایت اصول بهداشت در واحدهای دامی است. 9- آیا این جمله صحیح است: محل زندگی دام در سلامت و در نتیجه افزایش محصول تاثیر بسزایی دارد. 10-چهار مورد  که در بهداشت انفرادی دام باید رعایت شود را فقط نام ببرید؟ شست شو , ضد عفونی و تیمار کردن , پشم چینی و کرک چینی , واکسیناسیون 11- یکی از موارد مهم در بهداشت انفرادی دام چیست؟ واکسینه کردن دام علیه بیماری ها 12- تغذیه مناسب دام ها چه تاثیری در رشد و تولید محصولات دامی دارد؟ زمانی می توانیم انتظا تولید داشته باشیم که علاوه بر رعایت نکات بهداشتی  نیازهای غذایی دام ها را برطرف کنیم . یا : بطور کلی تغذیه مناسب و صحیح برابر است با تولید بیشتر با کیفیت بالاتر 13- مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه ی دام به دو دسته تقسیم می شود , آن ها را فقط نام ببرید؟ مواد علوفه ای   , مواد غذایی متراکم ( کنسانتره ) 14- مواد علوفه ای در بسیاری از کشورها از جمله ایران چگونه تامین می شود؟ دام ها را در فصول مناسب برای چرا  به مراتع می برند تا با استفاده از علوفه ی مرتعی , غذای ارزان و مناسب در اختیار دام قرار گیرد. 15- منظور از مواد غذایی متراکم چیست؟ به موادی گفته می شود که دارای انرژی زیاد و سلولز کم ( فیبر کم ) باشند مانند: جو , گندم   سبوس گندم , ذرت , سویا 16- چرا موجودات زنده اقدام به تولید مثل می کنند؟ با تولید مثل سبب بقای نسل خود می شوند و موجب استمرار حیات در نسل های بعد می گردند. نوشته شده توسط حکیمی  | لینک ثابت | 2 نظر واحد 8 / صنایع غذایی یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 15:21   واحد 8/ صنایع غذایی   1- صنایع غذایی را تعریف کنید؟ به مجموعه  فعالیتهایی که برای تهیه و نگه داری بهداشتی غذاها  مانند: خشک کردن , پاستوریزه کردن  , کنسرو کردن و ...انجام می گیرد , صنایع غذایی می گویند. 2- کنسرواسیون یعنی چه؟ هر عملی که نگه داری غذا را طولانی  کند , کنسرواسیون یا نگه داری غذا نامیده می شود. 3- یکی از روش های ساده ی کنسرواسیون حرارت دادن است.مانند: پاستوریزه کردن شیر 4- شیر چیست؟ شیر محصول دوشش کامل ومداوم یک دام ماده ی شیرده سالم است که به خوبی تغذیه شده  باشد. 5- خصوصیات شیر درهنگام جمع آوری چیست؟ گاو نباید هنگام دوشش خسته باشد, شیر باید با رعایت اصو بهداشتی  جمع آوری و بدون آغوز باشد. 6- ترکیبات اصلی شیر را نام ببرید؟ آب , چربی , پروتئین , قند شیر یا لاکتوز  و مواد معدنی 7- شیر حاوی موادی مانند رنگ دانه ها و ویتامین هاست. 8- چرا در صورت لزوم بهتر است شیر گاو جانشین شیر مادر شود؟ چون شیر گاو از نظر ترکیبات به شیر انسان نزدیک است. 9- مصرف شیر چه تاثیری در رشد کودکان و بطور کلی انسان دارد؟ کودکانی که شیر کامل می خورند سریع رشد می کنند و بدنی سالم تر و مقاومتر در مقابل بیماری ها دارند. خوردن شیر در تمام مراحل زندگی به سلامتی , نشاط و استحکام استخوان ها و دندان ها کمک  می کند و مانع پوکی استخوان در افراد سالخورده می شود. 10-نگه داری غذا در همه ی روش ها بر سه اصل اساسی منطبق است آنها را بنویسید. 1- از بین بردن میکرب ها یا جلوگیری از فعالیت آن ها 2- از بین بردن  عوامل موثر در فساد  مانند اکسیژن 3- بسته بندی مناسب برای جلوگیری از آلودگی مجدد غذا به میکرب و جلوگیری از ورود اکسیژن 11- پاستوریزه کردن را تعریف کنید؟ پاستوریزاسیون عبارت است از حرارت دادن یک ماده غذایی ( معمولا مایع مانند : شیر , سرکه ,آب میوه ,...) در درجه ی حرارت معین ( زیر 100 درجه ) و مدت مشخص  و سپس سرد کردن سریع  آن . 12- عمل پاستوریزاسیون به دو دلیل انجام می گیرد آن دو دلیل را بنویسید؟ 1- میکرب های بیماری زای ماده ی غذایی ( مانند سل ) از بین برود. 2- با کاهش میکرب و آنزیم طول عمر مواد غذایی افزایش یابد. 13- چرا باید شیر را پس از پاستوریزاسیون بلافاصله در محل خنک نگه داری کنند؟ زیرا در غیر این صورت به دلیل وجود میکرب های غیر بیماری زا به سرعت دچار فساد می شوند. 14- شیر پاستوریزه را باید از زمان تولید تا مصرف در یخچال نگه داری کرد.  صحیح      غلط 15- مراحل تولید شیر پاستوریزه  در کارخانه ی شیر  را بنویسید. 1- دریافت شیر خام 2- صاف کردن  3- سرد کردن  4- نگه داری شیر خام در تانک های ذخیره 5- کارگاه پاستوریزاسیون شیر 16- روش های نگه داری شیر را نام ببرید؟ استریلیزه کردن , تغلیظ , شیر خشک , ماست , کره ,  خامه , پنیر 17- هدف از استریل کردن غذاهای بسته بندی  شده در قوطی ها و شیشه ها چیست؟ این است که محتوای آن ها در شرایط انبار داری و پخش  و فروش  تغییر حالت ندهد  و فاسد نشود تا بتوان برای مدت طولانی تری آن ها را نگه داری کرد. 18- در عمل استریل کردن کلیه ی آنزیم ها و موجودات زنده ی ماده ی غذایی و هوای بین آن ها از بین می روند.  صحیح               غلط 19- برای از بین رفتن کلیه ی میکرب ها  حرارتی به میزان  121 درجه ی سانتی گراد به مدت 15 دقیقه ضروری است. 20- پنیر چگونه فراورده ای است؟ پنیر فراورده ای است که بعد از انعقاد پروتئین  و خروج آب پنیر به صورت تازه  یا رسیده به دست می آید. 21- مبنای تقسیم بندی انواع پنیر چیست؟ پنیر بر حسب میزا رطوبت و چربی به انواع نرم , نیمه سخت , سخت و یا کم چربی  و پرچربی تقسیم می شود. 22- پنیر خامه ای چیست؟ این پنیر که از انواع پنیر نرم  و چرب است از خامه ی رقیق بدست می آید. 23- پنیر پرورده چیست؟ بعضی از انواع پنیر از مخلوط کردن و پخت چند نوع پنیر حاصل می شود و به آن ها پنیر پرورده می گویند. 24- ویژگی های شیر مورد استفاده در پنیر سازی  را بنویسید. 1- باید کاملا تازه , سالم و تمیز باشد و بوی نامطبوعی نداشته باشد. 2- از شیر دام بیمار یا تحت درمان تهیه نشود. 25- مراحل تولید پنیر در یک سیستم صنعتی ( پنیر رسیده در آب نمک ) را بطور خلاصه بنویسید؟ صفحه 201 26- نکات ایمنی در استفاده از شیر  را بنویسید؟ ج: صفحه 204 27- مدت نگه داری شیر پاستوریزه در یخچال در زمستان حداکثر 3 روز و در تابستان 2 روز است. موفق باشید.
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 11:5 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم آذر 1390

متن کتاب حرفه وفن


  جستجو


  ورود
 
 

کوچک کردن
 حرفه و فن دوم راهنماييکوچک کردن
 اخــــــبار سپـــهریکوچک کردن
  

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل في فرج مولانا صاحب العصر و الزمان ارواحنا فداه   ... به پايگاه اينترنتي موسسه فرهنگي تسنيم نور خوش آمديدکوچک کردن
 نتايج جستجوکوچک کردن
 متن كامل كتاب درسي حرفه و فن

كليه آلبومها » متن كامل كتاب حرفه و فن Search برچسبها 
متن كامل كتاب حرفه و فن


کوچک کردن
  

  
استفاده از مطالب اين وب سايت با ذكر منبع مجاز مي باشد
موسسه فرهنگي تسنيم نورکوچک کردن
 درس حرفه و فن

 صفحه‌ي اصلي


 راهنماي سايت


 آموزش


 مسابقه


 زنگ تفريح


 مصاحبه و گزارش


 معرفي كتاب


 مشاوره


 پرسش و پاسخ علمي


 اخبار
 
کوچک کردن
 دروسنوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 10:34 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم آذر 1390

شیر

حرفه وفن درس علم وپیشه هاست          درس کار وکوشش واندیشه هاست

درس فکـــــر و نقشه و فنـّــــــاوری      سیســــــتم ِپوینده ی خودبــــــاوری

درس صنعت هـــــــای پیشه آفرین        درس کشت و کــــار و احیــای زمین

دست ورزی در حـــــریم باغ و گل       ســـــاختمــــان و جـــــاده و انواع پل

چـــوب و میــــــــخ و رنده و خـلّاقیت     آلیــــــــاژ سخت عــــــــلم و تـربیت

درس تحقیق و فضـــــــــای توسعه         مشـــق ســازش با گروه و جـــامعه

داروی کـــــــــاهنده و غیرمجـــــاز        رســـــــــــــم فنّیِ مدار ِنول و فـــاز

پخت انواع خــــــوراک و اغــــذیه         درک شیـــــــــــرین عـــــلوم تعذیه

زنگ شــــــــــاد بحث داغ غلــغله            درس طــــــرح و مرز و فاصــــله

تخم و کــــــرم و پیله و پـــروانه ها       ســـــــرعت پردازش و رایــــــانه ها

خـــــــازن و آرمیچر و برق و رِتور    باتری و دینــــام و بنـــــــزین و موتور

درس زیبـــــــــای امید و زندگـی           داستـــــــان همّت و ســـازندگی است

حیطــــــه دانستن و عشق و عمـــل           آفــــرین بر این همه شهد و عسل

من چه گویم تجربه درتجربه ست         کـــوله بار فن و درس خاطــــره است

حرفه وفن درس علم وپیشه هاست            درس محبــــوب تمــام بچه هاست

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 10:24 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم آذر 1390

سوال


v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} آشنایی با موسسه واکسن و سرم سازی رازی تاريخچه مؤسسه مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي با بيش از 80 سال سابقه فعاليت يكي از قديمي ‌ترين و معتبرترين مراكز علمي و تحقيقاتي كشور شناخته مي‌شود. اين مؤسسه فعاليت خود را در سال 1303 تحت نظارت وزارت فلاحت و فوائد عامه (وزارت كشاورزي وقت) با تحقيقات پيرامون راه هاي مبارزه با بيماري خانمان سوز طاعون گاوي كه با تلف كردن صدها هزار راس گاو حيات دامي كشور را مورد تهديد قرار داده بود آغاز كرد و پس از مدت كوتاهي با توليد و عرضه واكسن موثر عليه بيماري مزبور دوره نويني از مبارزه عليه بيماريها در كشور پايه گذاري نمود. به فاصله كوتاهي پس از اين موفقيت كار بر روي توليد انواع واكسن‌ها و سرم‌هاي مصرف پزشكي در دستور كار مؤسسه قرار گرفت. مسئله‌اي كه حائز اهميت مي‌باشد اين است كه دوران شكوفايي و رشد و توسعه مؤسسه تحقيقات رازي مربوط به دوران پس از واگذاري مديريت مؤسسه به متخصصان داخلي در سال 1329 مي‌باشد و خوشبختانه بخش عمده‌اي از واكسن‌ها و ديگر فرآورده‌هاي بيولوژيك در اين سال‌ها مورد تحقيق و توليد قرار گرفته‌اند. در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي روند فعاليت‌ها در مؤسسه تحقيقات رازي از لحاظ كمي و كيفي گسترش پيدا كرد به طوري كه تحقيق و توليد عمده اي از واكسن‌هاي دامي و انساني از جمله واكسن‌هاي اوريون ،سرخجه وسه‌ گانه (سرخك ، سرخچه واوريون) در اين سال ها انجام گرفت.  جايگاه مؤسسه مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي با توليد ساليانه بيش از سه و نيم ميليارد (دز) انواع فرآورده‌هاي بيولوژيك از جمله واكسن و سرم‌هاي مختلف پزشكي ،دامپزشكي و آنتي‌ژن تشخيص آزمايشگاهي به عنوان يكي از بزرگترين مؤسسات نوع خود در جهان و بي‌نظير در سطح خاورميانه شناخته مي‌شود . اين مؤسسه داراي ارتباطات گسترده با مجامع شناخته شده بين‌المللي از جمله سازمان‌هاي بهداشت و خواربار جهاني مي‌باشد و از سوي دفتر مبارزه با بيماريهاي واگير دامي (مستقر در پاريس) به عنوان آزمايشگاه مرجع بين‌المللي براي تشخيص برخي از بيماري‌ها از جمله آبله بزي، آبله گوسفندي و طاعون گاوي معرفي شده است. اين مسئله نشان بارزي از اهميت جايگاه مؤسسه تحقيقات رازي در عرصه بين‌المللي مي‌باشد. در حال حاضر كتابخانه و مركز اسناد علمي و تحقيقاتي مؤسسه رازي به عنوان كتابخانه مرجع تخصصي در زمينه بيماري‌هاي انسان ،دام و طيور كه داراي حدود هجده هزار جلد كتاب ارزشمند و دهها هزار مجله و ژورنال خارجي است كه از اكثر مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر جهان جمع‌آوري مي‌گردد. با فراهم‌آوري و سازمان‌دهي منابع و به كارگيري سايت اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي جهان و تبادل اطلاعات با مراكز علمي و معتبر بين المللي از جمله UNESCO، UNICEF ،FAO ،OIE ,WHO نسبت به فراهم‌آوري آخرين منابع اطلاعاتي روز و تكنولوژي‌هاي پيشرفته نقش بسزايي در تامين نيازهاي اطلاعاتي علمي و ارتباطات محققين و پژوهشگران مؤسسه رازي و ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور را ايفا مي‌نمايد .  توليدات توليد بيش از 60 نوع فرآورده‌هاي بيولوژيك به ميزان ساليانه 5/3 ميليارد دز در زمينه‌هاي متنوع باكتريايي ، ويروسي و انگلي، مؤسسه را به يكي از بزرگترين مؤسسات توليدي واكسن در جهان تبديل نموده است .         سرپرست بخش تحقيق و پرورش حيوانات آزمايشگاهي اين موسسه در رابطه با كارهاي آزمايشگاهي اين بخش مي گويد : واكسن ها و سرم هاي توليد شده روي حيوانات آزمايشگاهي تست مي گردد و اين حيوانات كه ما در اينجا از آنها نگهداري مي كنيم عبارتند از : 1-موش از نژادهاي مختلف 2- خرگوش 3- خوكچه هندي. وي در خصوص اين كه چرا آزمايش ها فقط روي حيوانات محدودي انجام مي گيرد ، مي گويد : طبق آزمايش هاي مختلف هر حيواني نسبت به يك يا چند نوع عوامل بيماري زا حساسيت بيشتري دارد . مثلاً براي كنترل واكسن سياه سرفه ، فقط از يك نوع موش مخصوص استفاده مي شود كه اين نوع موش مشخصات ژنتيكي ويژه اي دارد كه نسبت به اين واكسن حساسيت نشان مي دهد و براي واكسن سياه سرفه در تمام دنيا از اين نوع موش استفاده مي شود . در دنيا بيش از 200 نوع موش هم خون و به همين نسبت موش غير هم خون وجود دارد كه همه آنها براي يك نوع آزمايش مناسب نيستند . براي جلوگيري از گسترش نژادهاي مختلف در تحقيقات معمولاً از چند نوع آنها استفاده مي شود . ما در حال حاضر 12 نوع از اين موش ها را در آزمايشگاه خود نگهداري مي كنيم . يك نوع جديد به نام رات هم از موش هاي صحرايي به وجود آورديم كه در مجامع بين المللي ثبت شده است . نوع ديگري از موش ها هستند كه نسبت به سرطان پستان حساسيت دارند و اين نوع را هم در اين جا به وجود آورديم، به اين صورت كه چند موش وحشي را به اين جا آورديم و از نظر ژنتيكي روي آنها كار كرديم و از توليد مثل آنها يك نوع موش سياه بوجود آمد كه 70 در صد اين موش ها در سن يك سالگي مبتلا به سرطان پستان مي شوند . مسئله ديگري كه ما روي آن كار مي كنيم بيماري جذام است . ميكروب جذام در آزمايشگاه سخت كشت مي شود و فقط مي توان اين ميكروب را در روي موش هاي مخصوصي نگهداري نمود . يك آمريكايي چندي قبل توانست اين ميكروب راروي حيواني بنام « آرماديلوس » زياد كند و به خاطر همين كار برنده جايزه شد . در اين موسسه يك نوع موش سفيد آزمايشگاهي كه داراي جذام است با موشهاي سالم در يك محل نگهداري مي شوند تا معلوم شود اصولاً  اين بيماري واگيردار هست يا نه . همچنين بر روي اثرات ناهنجاري زايي الكل بر روي جنين و نوزادان موش تحقيقاتي كرده ايم كه براي دنيا مهم است . ما اين نتايج را در كنفرانسي در كشور سوئد عرضه كرديم و در آنجا براي  اولين بار گزارش شد كه مادرهايي كه الكل مصرف مي كنند ، مبتلا به سرطان پستان مي شوند . وی در مورد حساسيت خوكچه هندي نسبت به نوعي از بيماري ها مي گويد : اين حيوان بيشتر در تحقيقات ميكروبيولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد . به خاطر اين كه حيوان حساسي است و مخصوصاً به ميكروب سل حساسيت زيادي دارد . بطور كلي آنهايي كه تحقيقات ميكروبي انجام مي دهند ، بيشتر از خوكچه هندي استفاده مي كنند . در مراكز تحقيقاتي دنيا 80  درصد تحقيقات روي موش ها انجام مي گيرد و علت آن هم بخاطر وجود چند فاكتور اساسي است كه در موش ها وجود دارد . اولاً - ميزان زاد و ولد اين حيوان خيلي بالا است و در نتيجه در مدت كوتاهي مي توان از آنها بچه هاي زيادي گرفت . ثانياً - طول عمر آنها كوتاه است كه از نظر ژنتيكي بسيار اهميت دارد . ثالثاً – از نظر جثه كوچك هستند و فضاي كمتري را اشغال مي كنند تا جايي كه مي شود در يك اتاق 20 متر مربعي در حدود سه هزار موش نگهداري كرد . از نظر مواد غذايي هم مقرون به صرفه است ، چون غذاي كمي مي خورند . از نظر خصوصيات فيزيولوژي موش ها ، عمر موش ها تقريباً  دو سال است و اين حيوان جزء حيواناتي است كه پس از هر وضع حمل بلافاصله حامله مي شود و دوره حاملگي آن هم 21-19 روز است و با امدن بچه هاي جديد ، بچه هاي قديم كنار گذاشته مي شوند. بخشي از اين موسسه به بخش تحقيق و آسيب شناسي و تشخيص بيماري هاي دام اختصاص دارد. سرپرست اين بخش در رابطه با كارهايي كه در بخش مزبور انجام مي شود مي گويد : فرآورده هاي بيولوژيكي قبل از مصرف به حيوانات آزمايشگاهي تزريق و مورد بررسي قرار مي گيرند . بعضي از فراورده ها مثل واكسن هاي سه گانه (كزاز ، ديفتري ، سياه سرفه) را مي شود روي حيوانات معمولي آزمايشگاهي مثل خرگوش و موش و خوكچه هندي بررسي كرد ، چون اين حيوانات نسبت به اين نوع فرآورده ها حساسيت نشان مي دهد . به همين دليل ما به خوبي مي توانيم كيفيت واكسن را بر روي اين حيوانات آزمايش كنيم ولي بعضي از فراورده ها مثل واكسن فلج كودكان بر روي حيوانات معمولي آزمايشگاهي قابل بررسي نيست . به اين معني كه اگر ما نمونه اي از اين نوع واكسن ها را به اين حيوانات تزريق كنيم ، هيچ گونه اثري در اين نوع حيوانات بروز نمي كند تا ما بتوانيم از روي آن واكسن ها را مورد سنجش قرار دهيم . بنابراين بايد حيواناتي انتخاب شوند كه يا به نوع مصرف كننده واكسن نزديك باشند و يا به نوع واكسن حساسيت داشته باشند . براي واكسن فلج كودكان و سرخك از ميمون استفاده مي شود . يعني نمونه واكسن تهيه شده براي بررسي بي ضرر بودن آن و اين كه به ويروس هاي ناخواسته آلودگي نداشته باشد روي نوعي ميمون كه از خاور دور وارد مي كنيم ، آزمايش مي شود.  وی در ادامه مي گويد : واكسن فلج يك واكسن زنده است . بيماري فلج بر اثر نوعي ويروس ايجاد مي شود كه اين ويروس به سيستم عصبي گرايش دارد و در مغز و نخاع ايجاد ضايعاتي مي كند . اين ضايعات بيشتر در قسمت هاي حركتي است و اعصاب حركتي را از كار مي اندازد كه تظاهراتش بصورت فلج است . واكسني كه براي از بين بردن فلج اطفال تهيه شده است ، خوراكي ست و از آنجا كه اين ويروس ، از هر جاي بدن كه وارد شود . يكراست به سراغ عصب مي رود ، براي تخفيف شدن عمل اين ويروس زنده كه در واكسن وجود دارد ، در آزمايشگاه آنقدر روي آن كار مي شود تا قادر به اينكار نباشد و وقتي آنرا به كودك خوراندند قادر نباشد در سيستم اعصاب طفل اثر كند ، بلكه در همان دستگاه گوارش بماند و يا اگر وارد بدن شد ، راه اعصاب را پيش نگيرد كه در آنجا ايجاد اختلال كند. بنابراين قبل از مصرف بايد تمام مراحل آزمايش شود تا در موقع استفاده خطري بوجود نيايد . به خاطراين كار ما واكسن را بصورت مستقيم روي عصب حيواناتي كه نزديك به ا نسان هستند تزريق مي كنيم . اگر كوچكترين تغييري در ماهيت اين واكسن ها ايجاد شده باشد ، در آن جا كاملاً مشخص مي شود . بعد از مدت معيني كه ميمونها را از نظر آزمايشگاهي و درمانگاهي مورد توجه قرار داديم ، ميمون ها را مي كشيم ، بطرقي كه سيستم عصبي دچار كمترين تغييري نشود . بدين ترتيب كه سيستم عصبي را بر مي داريم و سپس نقاط مشخصي را كه مورد توجه ويروس فلج است مورد بررسي قرار دهيم تا ببينيم اين ويروس در آنجا چه كاري انجام داده است . از روي اين بررسي نتيجه گيري مي شود كه آيا اين واكسن مي تواند مورد استفاده كودكان قرار گيرد يا داراي مخاطراتي است و بايد از مصرف واكسن ها جلوگيري به عمل آيد . بخش ديگري از موسسه به آزمايش و تحقيق روي مارها و عقرب ها و تهيه پاد زهر از سم آنها اختصاص دارد. يكي از مسئولين اين بخش مي گويد : مارهايي كه تاكنون در موسسه رازي مشخص شده اند، 58 نوع مي باشند كه از اين تعداد 20 نوع سمي هستند . از اين 20 نوع 12 نوع سمي خطرناك هستند كه 10 نوع آن در خشكي زندگي مي كنند و دو نوع در درياها . دندان هاي اين 12 نوع سمي خطرناك در جلوي دهان قرار گرفته است و مارها به راحتي مي توانند سم خود را تزريق كنند ، ولي چون 8 نوع بقيه دندانهاي شان در عقب دهانشان قرار گرفته ، آنها براحتي نمي توانند سم را تزريق كنند و بايد حتماً عضو در داخل دهانشان قرار بگيرد . ما در اين جا از اين مارها سم گيري مي كنيم و بعد سم را به اسب هايي كه در اين جا نگهداري مي كنيم ، تزريق مي كنيم تا در بدن آنها ضد سم توليد شود . بعد از اين مرحله از اسب ها خون مي گيريم و از خون گرفته شده ، پلاسما را تصفيه مي كنيم و بعد از يك سري عمليات آزمايشگاهي آن را به صورت سرم درماني و يا ضد مار گزيدگي در مي آوريم . در مورد عقرب ها هم به همين نحو عمل مي شود . ما طبق يك برنامه ، ابتدا مقدار كمي سم به اسب تزريق مي كنيم و به تدريج مقدار سم را بالا مي بريم و هفته اي دوبار اين كار را انجام مي دهيم كه تا 3 ماه ادامه مي يابد . در هفته هاي آخر هر بار تا 6 ميلي گرم سم وارد بدن اسب مي كنيم و بعد از اين مدت در سه نوبت از هر اسب خون مي گيريم . بعد از خون گيري استراحت يك ماهه اي به اسب داده مي شود و پس از آن مراحل گذشته تكرار مي شود . وي در خصوص اين كه بيشتر مارهاي سمي ايران در كجا زندگي مي كنند ، مي گويد : مارهاي سمي بيشتر در مناطق خشك و صحرايي جنوب كشور ، همچنين استان هاي خراسان ، سيستان و بلوچستان و تهران تراكم دارند . مار كبري بيشتر در خراسان و گرگان يافت مي شود . عده اي بومي كه كارشان گرفتن مار و عقرب است آنها را مي گيرند و به موسسه مي فروشند . تاكنون ما در اينجا 28 نوع عقرب را شناسايي كرده ايم سوالات  كلي حرفه وفن پايه سوم راهنمايي 1-  انسان چگونه می تواند کرات آسمانی را تسخیر کند ؟ 2-  انسان چگونه می تواند پرسش های بسیاری را که در ذهن خود دارد پاسخ دهد ؟ 3-  انسان برای پاسخ دادن به پرسش های خود ............... را گرد آوری کرده ............ می کند و پس از تجربه و آزمایش ..................... می نماید . 4-  چه عواملی سبب شدند تا انسان اقدام به ساخت و به کار گیری تلسکوپ و سفاین فضایی بنماید ؟ 5-  وظیفه ی میلیارد ها سلول عصبی تشکیل دهنده ی مغز انسان چیست ؟ 6-  ظرفیت مغز انسان به چه میزانی است و آیا انسان می تواند از تمامی ظرفیت مغز خود استفاده نماید؟ توضیح دهید . 7-  انسان چگونه می تواند از ظرفیت های مغزش بیشتر استفاده کند ؟ 8-  در اسلام ............. تفکر از ................. عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است . 9-  شرکت کردن در کارها و بحث های گروهی چه اهمیتی دارد ؟ 10- چگونه بحث های گروهی موجب رشد تفکر و خلاقیت می شود ؟ 11- چگونه مسکن انسان در مقایسه با مسکن دیگر  موجودات دچار تغییر و تحول شد ؟ 12- درگیر شدن انسان با مسائل و یافتن راه حل برای آن ها در واقع نشانه ی چسیت ؟ 13- از عوامل موثر در ارائه ی ایده های نو داشتن ..................... است که برای این مهم به ................. و ..................... نیاز است . 14- ایده های ارائه شده برای بالا بردن کیفیت و استفاده برتر و بیشتر از محصولات فناوری که در گذشته ساخته شده اند از ..................... سرچشمه می گیرند و طرح های قبلی را ...............می کنند . 15- چگونه می توان وسایل جدیدی تولید کرد و یا به تکمیل تولیدات پیش پرداخت ؟ 16- نوآوری را تعریف کنید ؟ 17- اولین تایر بادی اتومبیل در چه سالی و توسط چه شخصی اختراع شد ؟ 18- در چه سالی و توسط چه شخصی تایر های بادی تامیسون با طرح اصلاحاتی متناسب با اتومبیل های اختراع شده تغییر یاقت و چرا تا این زمان از این تایر ها استفاده نشده بود ؟ 19- یکی از مهم ترین مراحل تولید محصول فناوری مرحله ی ............. و ............. است مانند انتخاب پارچه ای ویژه برای لباس آتش نشان . 20- پارچه ای که لباس آتش نشان انتخاب می شود باید چه ویژگی ها یا خصوصیاتی داشته باشد ؟   21-  برای تولید لباس آتش نشان ها باید به ..................... مورد استفاده در برابر آتش ................و سبکی و .................. آنها توجه کرد . 22- به طور کلی در تولید محصولات فناوری رعایت .................. ضروری  است مانند : استفاده از لباس های .............. در رادیو لوژی موقع کار. 23- برای استفاده از موادی که دارای پرتو خطر ناک هستند مانند اشعه ی ایکس یا گاما باید به چه اصول بهداشتی توجه کرد ؟ 24- چرا تولید کنندگان به هنگام خرید وسایل برگ راهنمایی را به مشتری می دهند ؟ 25- یکی از اصولی که برای تولید محصولات فناوری مورد توجه قرار می گیرد و اساس کار فناوران است ................... می باشد که پس از تولید محصول به عنوان .................صورت می گیرد . 26- تولید انبوه یک محصول بدون این که نمونه ی اولیه ی آن مورد ارزشیابی قرارگیرد ................... است . 27- آیا هر ایده ای که ارائه می شودو به فناوری منجر می گردد در همان زمان مطرح شده به کار گرفته می شود ؟ مثال بزنید . 28- پس از تولید یک اتوی برقی در جهت ارزیابی محصول چه سوالاتی مطرح می شود؟ 29- زیبایی محصولات فناوری شامل دو بخش است آن ها را نام ببرید . 30- زیبایی در ساخت محصول یعنی چه ؟ 31- زیبایی در بسته بندی محصول یعنی چه وچرا انجام می گیرد ؟ 32- به هنگام ارائه ی طرح به چه اصولی باید توجه کرد ؟ 33- سیستم های پیچده معمولا از چند سیستم............... تشکیل یافته اند که هر یک از آن ها برای انجام دادن بخشی از وظیفه ی سیستم اصلی ایجاد می شوند . 34- دوچرخه یک سیستم است ؛ این سیستم اصلی از چند سیستم فرعی تشکیل شده است ؟ نام ببرید. 35- سیستم انتقال قدرت در دوچرخه شامل چه اجزایی است؟ 36- چگونگی انتقال قدرت و حرکت دوچرخه به جلو را بنویسید . 37 چگونگی کار سیستم برق رسانی در دوچرخه را بنویسید . 38- وظیفه ی سیستم هدایت و فرمان در دوچرخه چیست ؟ 39- برای باز داشتن سیستم دوچرخه از حرکت چه باید کرد ؟ توضیح مختصری بدهید . 40- در دوچرخه یا وسایل نقلیه اگرسیستم هدایت و فرمان وجود نداشت چه مشکلی پیش می آید؟ 41- هنگام رکاب زدن ؛ به چرخ عقب دوچرخه چه نیرویی وارد می شود؟ 42- سیستم بدنه یا اسکلت در دوچرخه چه وظیفه ای دارد ؟ 43-قسمت های اصلی بدنه یا اسکلت را در دوچرخه نام ببرید . 44- انواع سیستم های هشدار دهنده را در دوچرخه نام ببرید . 45- چرا چرخ خیاطی یک سیستم پیچیده است ؟ 46- سیستم های فرعی چرخ خیاطی  را نام ببرید .                                                                                                       47- انواع چرخ خیاطی را نام ببرید . 48- سیستم انتقال قدرت در چرخ خیاطی دستی چگونه عمل می کند ؟ 49- در چرخ خیاطی برقی سیستم انتقال قدرت چگونه عمل می کند ؟ 50- سیستم دوخت چرخ خیاطی شامل چه قسمت هایی است ؟ 51- بدنه یا اسکلت چرخ خیاطی شامل چه قسمت هایی است ؟ 52- چرخ های خیاطی جدید به سیستم های رایانه ای ویژه ای مجهز شده اند که انواع دوخت مانند .............. و ............... و ................. را انجام می دهند . 53- رایانه حاصل چیست ؟ و توسط آن چه کارهایی صورت می گیرد ؟ 54- استاندارد یعنی چه ؟ تعریف کنید . 55- در ایران وسایر کشورها برای ارزیابی از محصولات فناوری مانند شوینده ها ,مواد غذایی, ابزارها و وسایل چه سازمانی به وجو دآمده است ؟ 56- در سطح جهانی موسسه ی بین المللی استاندارد چه وظیفه ای دارد ؟ 57- چرا در هر کارخانه ای مواد غذایی , یک آزمایشگاه وجود دارد ؟ 58- چگونه می توان توسط رایانه یا سایر نقاط جهان ارتباط برقرار کرد ؟ 59- چرا وسایل حمل و نقل قدیمی تغییر کردند ؟ 60- وسایل نقیله ی قدیمی و جدید از نظر ساختمان چه تفاوت ها یا شباهت هایی داشتند 61- چرا روی بسته های  آدامس و بیسگویت از تصاویر ورزشکاران , ماشین و... استفاده می کنند ؟ 62- چرا محصول پس از تولید مورد ارزیابی قرار می گیرد ؟ 63- هنگام دوچرخه سواریبه چه نکات ایمنی باید توجه کرد ؟ 64- سیستم های فرعی یک گیاه را نام ببرید . 65- سیستم های فرعی بدن انسان رانام ببرید . 1-    برای خاموش و روشن کردن یک لامپ از دو نقطه از چه مداری استفاده می کنیم ؟ 2-     کار کلید تبدیل چیست ؟ 3-     کلید تبدیل دارای ..............مشترک و .............. غیر مشترک است . 4-     موتور الکتریکی ماشینی است که ................... را به .................. تبدیل می کند و بیشترین مصرف را در وسایل الکتریکی دارد و به تناسب کاربرد در ابعاد مختلف از بسیار کوچک در کارهای ............... و ................ تا ابعاد بسیار بزرگ در ................... مورد استفاده قرار می گیرد . 5-     قسمت های اصلی موتور الکتریکی را نام ببرید . 6-     جارو بک یا جارو نگهدار چه نقشی در در موتور الکتریکی دارد ؟ 7-     اجزای تشکیل دهنده ی موتورالکتریکی را نام ببرید . 8-     روتور چیست ؟ 9-     اسناتور چیست ؟ تعریف کنید . 10-باد بزن در موتور الکتریکی چه نقشی دارد ؟ 11-بدنه و محفظه ی موتور الکتریکی چه وظیفه ای دارد ؟ 12-قرن 21 را قرن............. و .............. نامیده اند و گسترش اطلاعات ثمره ی پیشرفت .................. مانند رایانه و ماهواره مخابراتی است . 13-پنچ قطعه ی الکترونیکی را نام ببرید . 14-همه ی اجسام دارای مقاومت الکتریکی هستند ولی جسمی که ..............را ........... عبور می دهند ......................دارد . 15- در مدارهای الکتریکی مقاومت را به چه صورتی نشان می دهند ؟ 16- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی و علامت نشان دهنده یان چگونه است ؟ 17- آوومتر یا مالتی متر عقربه ای (آنالوگ) چیست ؟ 18- مالتی متر د یجیتالی مقدار کمیت های الکتریکی را به صورت ............نشان می دهد . 19- سلف چیست ؟ تعریف کنید . 21- سلف ..................را در خود ذخیره کرده و در مواقع مورد نیاز به .................... تحویل می دهد . 22- از سلف در الکترونیک چه استفاده ای می شود ؟ 23- ترانزیستور چیست ؟ و قبل از آن در وسایل الکترونیکی از چه قطعه ای استفاده می شد؟ 24- شکل و علامت ترانزیستور چگونه است ؟ 25- در ترانزیستور حروف "B؛C؛E" هر کدام مشخص کننده ی چیست ؟ 26- عمل ترانزیستور شبیه یک ..................... قابل کنترل است . 27- کار ترانزیستور چیست ؟ 28- واحد اندازه گیری کمیت های الکتریکی را .................... در سطح ملی یا بین المللی تعیین می کند . 29- نقشه ی سیستم کشی حقیقی و فنی کلید تبدیل ( دو کلید با یک لامپ ) را رسم کنید .   1-    برای داشتن یک زندگی سالم چه باید کرد ؟ 2-    میکروب چیست ؟ تعریف کنید . 3-    بیماری واگیر دار چه بیماری است ؟ تعریف کنید و مثال بزنید . 4-    بدن انسان دارای ................... است که در مقابل میکروب ها مقاومت می کند امّا گاهی .................. بدن کافی نیست و میکروب ها بر انسان غلبه کرده و او را بیمار می سازند . 5-    چرا بیماری های واگیر دار اغلب موجب معلولیت و حتی مرگ تعداد زیادی از کودکان می شوند ؟ 6-    موثرترین راه پیشگیری از بیماری ها به ویژخ بیماری های واگیر دار چیست ؟ 7-    کدام بیماری بر اثر واکسیناسیون همگانی نابود شده و کدام بیماری در حال نا بودی است ؟ 8-    راه انتقال بیماری ایدز که دانشمندان موفق به کشف واکسن و راه درمانش نشده اند شبیه بیماری .................... است که با ......................... به سادگی قابل پیشگیری است. 9-    برای پیشگیری از بیماری ها علاوه بر واکسیناسیون به چه نکاتی باید توجه داشت ؟ 10- واکسن چیست ؟ تعریف کنید . 11- واکسن به چه صورت هایی وارد بدن می شود ؟ 12- ایمن سازی یعنی چه ؟ 13- چگونه واکسن از بیمار شدن فرد جلوگیری می کند ؟ 14- چگونه دانشمندان موفق به کشف واکسن شدند ؟ 15- هفت بیماری مهم کودکان را که با واکسیناسیون قابل پیشگیری هستند نام ببرید . 16- کودکی که واکسینه نشده باشد با چه مشکلاتی مواجه می گردد ؟ 17- آیا ممکن است پس از واکسیناسیون , کودک به بیماری مبتلا گردد ؟ مثال بزنید . 18- چرا کودک باید در محیطی سالم , امن و پر نشاط زندگی کند ؟ 19- چرا کودک تازه متولد شده به مراقبت بیشتری نیاز دارد ؟ 20- رشد به معنای ...................اندازه ی مختلف اعضای بدن است . 21- تکامل یعنی چه ؟ 22- رشد و تکامل کودک از چه دوره ای شروع می شود و به چه عواملی بستگی دارد ؟ 23- کودک در هنگام تولد استعدادها و خصوصیاتی را با خود به همراه دارد که آن ها را از .  ................. و ............... و ..................... به ارث برده است اما شکوفایی استعدادها , رشد و سلامت او به شرایط و ..................... زندگی او بستگی دارد . 24- مراقبت از کودک از چه هنگامی شروع می شود تا چه موقع ادامه دارد ؟ 25- مراقبت های قبل از ازدواج به چه علت انجام می گیرد ؟ 26- برای جلوگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری های ارثی چه باید کرد ؟ 27- مراقبت های دوران بارداری چگونه است ؟ 28- برای حفظ سلامت مادر و جنین در صورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر باید به او واکسن ................. تزریق شود و زایمان هم در محیطی ................ و زیر نظر ................... انجام گیرد . 29- چه عواملی سبب می شود که بعضی از کودکان از بدو تولد به معلولیت ها و بیماری های جسمی و روانی مبتلا شوند ؟ 30- رشد و تکامل کودک از ................. تا ................ بسیار سریع و یادگیری او از همان ................... آغاز می شود و والدین و مراقبان کودک باید علاوه بر نیازهای .................. به نیازهای ................... و .................... او توجه کنند . 31- شیر مادر برای تغذیه ی کودک چه ویژگی هایی دارد ؟ 32- پس از شش ماهگی , کودک علاوه بر شیر مادر به .................... نیاز دارد که باید تازه , سالم و حاوی موادغذایی ................... باشد . 33- محل خواب و استراحت کودک باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ 34- بهداشت فردی کودک باید چگونه انجام گیرد ؟ 35- برای حفظ سلامت دندانهای کودک قبل و بعد از دو سالگی چه باید کرد ؟ 36- مراقبت های بهداشتی درمانی کودک شامل چه مواردی است ؟ 37- بهداشت روانی کودک شامل چه مواردی است ؟ 38-  آموزش و بازی کودک چه ارتباطی با یکدیگد دارند ؟ 39- برای ایمنی کودک در برابر حوادث به چه نکاتی باید توجه داشت ؟ 40- اگر در منزل مراقبت از بیمار را به عهده داریم به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟ 41- چرا بستری شدن بیمار به خصوص کودک در منزل بهتر است ؟ 42-  علائم حیاتی بدن که در شناخت بیماری به پزشک کمک می کنند کدامند ؟ 44- چگونه می توانیم به وجود تب بدون دماسنج پی بریم ؟ 45- برای تشخیص دمای دقیق بدن باید از .................. استفاده کرد . 46- تنفس طبیعی ............. و ............. است که در اثر بیماری ممکن است تنفس .............. و عمیق و کند و تند شود . 47- برای بهبود سریع بیمار به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 1-    یکی از فرآورده های مهم چوب .............. است که .................................. به دست می آید . 2-    روش تهیه ی کاغذ را بنویسید ؟ 3-    انواع فیبررا نام ببرید . 4-    ویژگی فبیر MDF  چیست ؟ 5-    از فیبر MDF بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ 6-    روکش مصنوعی چگونه تهیه می شود و چه کاربردی دارد ؟ 7-    چرا در ساخت میز آشپزخانه از روکش مصنوعی استفاده می شود ؟ 8-    فرآورده های چوب را نام ببرید . 9-    از ترکیبات کمپوزیت چوب می توان صفحات ............... و .................. را نام برد که از آنها به عنوان .................. برای .......................... در حداقل زمان استفاده می شود . 10- از ترکیب ذرات چوب یا یونولیت و سایر مواد می توان صفحات........ و ........... را تولید و در مکان هایی مانند سالن های کنفرانس و سینما به کار برد . 11-صفحات چوب سیمان را می توان توسط ................ یا ................تغییر داد و در طرح های گوناگون مثل آجر به کار برد . 12- چوب به عنوان مواد غذایی مورد هجوم .............. و ............... قرار می گیرد و تخریب می شود . 13- چگونه قارچ ها موجب تخریب چوب ها می شوند ؟ 14-  چوب پوسیده توسط قارچ ها به سهولت توسط ................... شکسته شده و از هم جدا می گردد . 15-  در بین حشرات چوبخوار .............. و..................... بیشترین صدمه را به چوب می زنند و باعث ایجاد تونل و دالان در داخل چوب شده مصنوعات چوبی را ............... می سازند . 16-  چگونه می توان چوب سالم را از چوبی که توسط حشرات خورده شده تشخیص داد؟   1-    چرا استفاده از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی ضروری است ؟ 2-    موتور چیست ؟ 3-    بخش های اصلی یک خودرو کدامند ؟ 4-  یک خودروی سواری به طور متوسط از ............... قطعه تشکیل گردیده که از این تعداد حدود ................ قطعه متحرک اند و با شرایطی خاص با یکدیگر کار می کنند . 5-   در جهان امروز مهارت رانندگی برای عموم مردم .................... می باشد. 6-  استفاده از کدام وسیله ی ایمنی موقع رانندگی ضروری است ؟ 7-  وظیفه ی سیستم فنر بندی و تعلیق چیست ؟ 8-  سیستم فنربندی و تعلیق به علت ناهمواری های سطح جاده در هر دقیقه بین .......تا ....... بار نوسان دارد یا تکان می خورد . 9-  موتور خودرو مجموعه ای از ................ است که در ارتباط با یکدیگر و به طور ............. کار می کنند و نتیجه ی این کار ............... در موتور است , که سبب حرکت اتومبیل می شود . 10- چگونه موتور اتومبیل روشن می شود ؟ 11- وظیفه ی دیفرانسیل چسیت ؟ 12-  قسمت های دستگاه انتقال قدرت را نام ببرید ؟ 13-  دستگاه انتقال قدرت چه وظیفه ای دارد ؟ 14-  کار کلاج چیست ؟ 15-  خلاص کار کردن موتور یعنی چه ؟ 16-  درموتور ........... تا .......... قطعه ی متحرک وجود دارد . 17-  جعبه دنده چیست ؟ 18- وظیفه باتری در اتومبیل چیست ؟ 19-  باتری اتومبیل یک مخزن ................ است که انرژی ................ را به انرژی .............. تبدیل و ذخیره و در صورت نیاز آن را به ................ تبدیل و برای مصرف به سیستم برق رسانی اتومبیل می فرستد . 20-  مایع درون باتری شامل چه موادی است و باید چه مقداری باشد . 21- روش بازدید باتری خودرو چگونه است ؟ 22- کار دینام چیست ؟ 23- دینام چه انرژی هایی را به هم تبدیل می کند؟ 24- برق مورد نیاز اتومبیل از چه منابعی تامین می شود ؟ 25- انواع فرمان را نام ببرید ؟ 26- هدایت چرخ های جلوی اتومبیل از طریق ............. و............... صورت می گیرد. 27- لاستیک در اتومبیل مجموعه ی وزن ............ و.............. و ................ را تحمل می کند . 28- حداقل عمق عاج در لاستیک های استاندارد نباید از ........... کمتر باشد , زیرا خطراتی مانند ............... را در پی خواهد داشت . 29- چگونگی کار سیستم ترمز را توضیح دهید . 30- قدرت ترمز بر اثر افزایش .............. و تاثیر آن بر ............ ایجاد می شود . 31-  بازدید روغن ترمز چگونه است ؟ 32-  شاسی چیست ؟ 33-  بدنه به چه قسمتی گقته می شود ؟ 34-  رنگ کاری قسمت های آسیب دیده ی بدنه ی اتومبیل چه فایده ای دارد ؟ 35-  در موتور اتومبیل چند قطعه ی متحرک وجود دارد ؟ و این قطعات  در چه صورتی  می توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند ؟ 36-  قبل از روشن کردن موتور چه بازدید اساسی باید انجام گیرد ؟ 37-  خط کش شاخص روغن چیست ؟ 38-  چرا قسمت های مختلف موتور را روغن کاری می کنند ؟ 39-  وظیفه ی رادیاتور چیست ؟ 40-  حرارت موتور در حال حرکت کردن به ..........درجه ی ساتنیگراد می رسد که توسط رادیاتور این دما به ................ درجه ی ساتنیگراد کاهش می یابد که به این دما , دمای نرمال   41-  برای بازدید آب راد یاتور چه باید کرد ؟ 42-  وظیفه ی ترموستات در موتور چیست ؟ 43-  ضد یخ چه تاثیری دارد ؟ 44-  چرا رادیاتور را نباید از مخلوط آب و ضد یخ پر کرد ؟ 45-  اطلاعات در مورد قسمت های مختلف اتومبیل چه اهمیتی دارد ؟ 46-  چه موقع دینام وظیفه ی خود را به خوبی انجام می دهد ؟   1-    نقش شیر آب در شبکه ی لوله کشی آب چیست ؟ 2-    چرا در شیر های آب واشر لاستیکی قرار می دهند ؟ 3-    چرا نسبت به تعویض واشر لاستیکی باید حساسیت نشان داد ؟ 4-    برای صرفه جویی در مصرف آب چه راههایی را پیشنهاد می کنید ؟ 5-    قسمتهای شیر دنباله کوتاه را نام ببرید . 6-    قسمتهای تشکیل دهنده ی مغزی شیر دنباله کوتاه را نام ببرید . 7-    به هنگام تعویض واشر لاستیکی شیر دنباله کوتاه قبل ازهرچیزچه باید کرد ؟ 8-    برای تعویض واشر لاستیکی شیر دنباله کوتاه چه باید کرد ؟ 9-   چرا جنس شیر های دنباله کوتاه را از آلیاژهای برنج یا برنز می سازند ؟ 10- شیرهای توکاسه چه شیرهایی هستند ؟ 11- مهم ترین قسمت شیر مخلوط چیست و چه کاری انجام می هد ؟ 12- بیشترین فرسودگی در شیرهای مخلوط مربوط به کدام قسمت است ؟ 13- قسمت های مغزی شیرمخلوط را نام ببرید . 14- شیرکنترل(پیسوار) در کجا قرار می گیرد و چه نقشی دارد ؟ 15-  اگر بر اثر رسوبات آب پیچ اتصال شیر مخلوط به لوله بازنگردد چه باید کرد ؟ 16-  واشر تخت فیبری یا پلاستیکی چه نقشی در شیر مخلوط  دارد؟     1-    در یک شهر مسئولیت ساخت و ساز بر عهده ی کیست ؟ 2-    کنترل ساخت و ساز ساختمانی ار چند جهت حائز اهمیت می باشد ؟ 3-    شهرداری ها در قبال توسعه ی شهری چه وظیفه ای دارند ؟ 4-    بی توجهی ساختمان سازان به نکات ایمنی چه مشکلاتی را به وجود می آورد ؟ 5-    وظیفه ی دانش آموزان در قبال ساخت و ساز شهری چیست ؟ 6-    خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی برای شهروندان شامل چه مواردی است ؟ 7-    برای جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط اجسام و مصالح ساختمانی , ساختمان های در حال ساخت , پیمان کاران چه وظیفه ای دارند ؟ 8-    برای جلوگیری از سقوط کارگران در حال کار که در فضای باز و در ارتفاع مشغول کاراند چه باید کرد ؟ 9-    جان پناه چیست ؟ 10- ایجاد کلاف یا شناژ فلزی وبتونی چه نقشی در ساختمان دارد ؟ 11- طبق آیین نامه ها برای جلوگیری از تخریب ساختمان های آجری , سازندکان این ساختمان ها ملزم به ایجاد .................. یا .................... می باشند . 12-  تلفات ناشی از زلزله بر اثر فروریختن ساختمان هایی است که ............... ساخته شده اند , همچنین ساختمان های بدون ................ با سقف تاق ضربی در برابر زلزله مقاوم نیستند و ساختن ساختمان در ............. کار نا درستی  است . 13-  ماکت چیست ؟ 14-  بهترین روش توضیح وتوجیه و ارائه ی کار برای افراد غیر فنی که می خواهند در مدت کوتاهی اطلاعات جامعی درباره ی یک طرح کسب کنند استفاده از ................ می باشد که با وسایلی مانند .............. و پلاستیک و ...................... و یونولیت یا فوم و ............. ساخته می گردد . 15-  برای ساخت ماکت با یونولیت از چه نوع چسبی استفاده می شود ؟ 16-  چرا راهها باید با دقت زیادی ساخته شوند ؟ 17-  در راه سازی منظور از خاک ریزی وخاک برداری چیست ؟ 18-  چنانچه در مسیر جاده ها یا راه آهن مانع یا تپه ای وجود داشته باشد چه باید کرد ؟ 19-  در چه مسیر هایی نمی توان عمل خاک ریزی را انجام داد . چرا ؟ 21-  بار شکست پل چیست ؟ 22-  در کدام یک از دو نوع پل های قوسی وتخت مقاومت پل بیشتر است ؟   1-    غذای مناسب چه غذایی است ؟ 2-    آیا سلامت انسان به مواد غذایی که مصرف می کند بستگی دارد ؟ توضیح دهید . 3-    کمبود مواد غذایی یا مصرف مواد غذایی به مقدار کم چه عوارضی دارد ؟ 4-    مصرف بی رویه ی مواد غذایی چه عوارضی دارد ؟ 5-    مصرف مواد غذایی درمناطق مختلف به چه عواملی بستگی دارد ؟ 6-    ماده ی مغزی به چه بخشی از مواد غذایی گفته می شود ؟ 7-    مواد مفزی چند نوع اند ؟ نام ببرید . 8-    مواد انرژی زا کدامند ؟ 9-    کام ماده ی مغزی وظیفه ی رشد و ترمیم بدن را بر عهده دارد ؟ 10- مواد مغزی محافظ به چه موادی گفته می شود ؟ 11- میزان نیاز های غذایی انسان را که بر حسب ............. تعیین می کنند تقریبی بوده و به عوامل مختلفی مانند ........... و جنس و .............. و شرایط جسمی فردی و ................... و زیستی محل زندگی بستگی دارد . 12- چرا احتیاجات غذایی انسان در دوره ی کودکی و نوجوانی بیشتر است ؟ 13-  چرا با قرار گرفتن انسان در سنین میانسالی و پیری نیاز به بعضی از مواد غذایی مانند چربی ها کم می شود ؟ 14-  تا چه سنی مناسب ترین غذا برای کودک فقط شیر مادر است ؟ در چه صورتی نیاز غذایی او با شیر مصنوعی تامین می شود ؟ 15-  از چه سنی کودک علاوه بر شیر مادر به غذای کمکی نیاز دارد ؟ 16-  علاوه بر دوره ی کودکی و نوجوانی در چه شرایطی نیاز غذایی بدن افزایش می یابد ؟ 17-  هر فرد در سنین مدرسه به چند وعده ی غذای اصلی و چند میان وعده نیاز دارد ؟ 18-  تاثیر مصرف صبحانه ی کافی در افراد قبل از رفتن به مدرسه چیست ؟ 19-  چرا نوجوانان به انرژی بیشتری نیاز دارند ؟ و از چه غذاهایی باید استفاده کنند ؟ 20-  تاثیر مواد غذایی میان وعده در نوجوانان چیست و مواد غذایی میان وعده ی مفید چه غذاهایی هستند؟ 21- عادتهای بد غذایی در سنین نوجوانی زمینه را برای بروز چه بیماری هایی در میان سالی فراهم می کند ؟ 22-  چه عواملی در تهیه ی غذای خانواده موثرند ؟ 23-  محل صرف غذا باید چه شرایطی داشته باشد ؟ 24-  به هنگام صرف غذا چه عواملی سبب می شود غذا دلچسب تر و با اشتهای بیشتری میل شود ؟ 25-  روش نگهداری مواد غذایی چگونه است ؟ 26-  به هنگام صرف غذا به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 1-    لکه چیست ؟ تعریف کنید. 2-    لکه گیری چیست ؟ تعریف کنید . 3-    قبل از اقدام به لکه گیری چه باید کرد ؟ 4-    چرا باید به سرعت  در لکه زدایی از روی پارچه اقدام کرد ؟ 5-    چرا برای پاک کردن لکه ها روش های مختلفی وجود دارد ؟ 6-    روش از بین بردن لکه ی شمع چگونه است ؟ 7-    چنانچه لکه ی شمع با آب جوش و مواد پاک کننده از بین نرفت , چه باید کرد ؟ 8-    برای پاک کردن لکه ی جوهر از روی پارچه های سفید یا رنگی چه باید کرد ؟ 9-    برای از بین بردن لکه ی لاک ناخن چه باید کرد ؟ 10- چنانچه لکه ی لاک با آستون پاک نگردد , چه باید کرد ؟ 11- برای پاک کردن لکه ی آدامس یا چسب از روی پارچه چه باید کرد ؟ 12-  برای از بردن لکه ی چای و قهوه از روی پارچه , چه باید کرد ؟ 13-  چنانچه برای از بین بردن لکه ی چای و قهوه زودتر اقدام کنیم لکه .............. پاک می شود . 14-  روش از بین بردن لکه ی خون از روی پارچه چگونه است ؟ 15-  چرا نباید برای از بین بردن لکه ی خون از روی پارچه از آب گرم استفاده کرد ؟ 16-  چنانچه اثر لکه ی خون بر روی پارچه به وسیله ی آب سرد از بین نرفت,چه باید کرد ؟ 17-  برای از بین بردن لکه ی  خون از روی پارچه سفید می توان از مایع ................ مانند ................. استفاده کرد . 18-  چگونه می توان از پوشاک خود برای مدت زمان بیشتری استفاده کرد ؟ 19- به پیام های زیر دقت کنید وعلائم مربوط به پیام را رسم نمایید . الف) دمای آب موقع شستشو 30 درجه باشد .  ب) مجاز به استفاده از مایع سفید کننده در شستشو  ج) مجاز به استفاده از اتو  د) مجاز به استفاده از ماشین خشک شویی 20- چنانچه بر روی هر کدام از علائم بین المللی نگه داری پوشاک علامت ضرب در باشد نشان دهنده ی چیست ؟   21- - قبل از شستشوی لباس به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 22- برای مکرومه بافی طناب مورد استفاده باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ 23- در شستشو و اتو کردن پارچه های نخی و کتانی به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 24- در شستشو و اتو زدن لباس های پشمی و بافتنی به چه نکاتی باید توجه کرد ؟       1-    تحول و دگرگونی در علم باغبانی از چه زمانی آغاز شد ؟ 2-    چرا با شروع انقلاب صنعتی گسترش باغ های میوه و تولید سبزی آغاز شد ؟ 3-    چه تفاوتی میان درختان و سایر گیاهان وسبزی ها وجود دارد ؟ 4-    زندگی درختان و مراقبت از آنان به حدی مهم است که هر اقدامی و تصمیم گیری خطا توسط افراد ناآگاه سبب از بین رقتن ................ و ................. و ................... می گردد . 5-    دخالت در وضعیت و زندگی درختان شامل چه مواردی است ؟ و این کار به چه مظور انجام می گیرد ؟ 6-    چرا باغ داری به شیوه ی سنتی و قدیمی پاسخگوی رقابت در بازار های جهانی نیست ؟ 7-    قسمت های اصلی یک درخت کدامند ؟ 8-    در بیشتر درختان رشد ریشه در ............... به اندازه ی رشد ............... در فضا تناسب دارد . 9-    رشد ریشه ی درختان کویری چگونه است ؟ چرا؟ 10- آیا هدف از پرورش درختان استفاده از میوه ی آنهاست ؟ توضیح دهید . 11- آیا عوامل محیطی بر گیاهان و درختان تاثیر دارند ؟ 12-  جنگل طبیعی چگونه به وجود می آید ؟ 13-  جنگل مصنوعی چگونه به وجود می آید ؟ 14-  روش های تکثیر درختان را نام ببرید . 15-  متداول ترین روش تکثیر تجاری درختان چگونه است ؟ 16-  در تکثیر درختان توسط بذر چنانچه عمل پیوند انجام نگیرد , چه عیبی دارد ؟ 17-  بذر در چه فصل و چگونه در خزانه کاشته می شود ؟ 18-  پس از کاشت بذر و تولید نهال چه زمانی آنها را به خزانه ی دوم یا خزانه ی انتظار منتقل می کنند ؟ 19-  خزانه ی دوم یا خزانه ی انتظار چه تفاوتی با خزانه ی اول دارد ؟ 20-  عمل پیوند در خزانه ی دوم چه زمانی انجام می شود ؟ در زدن پیوند به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 21-  در چه مورادی پیوند را بالای ساقه و با فاصله ی بیش از یک متر می زنند ؟ 22-  نهال پیوند , نی را چه هنگامی از خزانه ی انتظار به زمین اصلی منتقل می کنند ؟ 23-  آیا عمل پیوند روی همه ی نهال ها در خزانه ی انتظار انجام می گیرد ؟ توضیح دهید . 24-  قبل از احداث باغ دو کار اصلی انجام می گیرد آن دو مورد کدامند؟ 25-  بررسی وضعیت خاک توسط چه افرادی و چگونه انجام می گیرد ؟ 26-  انتخاب نوع درخت برای کاشت چگونه انجام می گیرد ؟ 27-  طرح های کاشت درختان را نام ببرید . 28-  فاصله ی درختان از یک دیگر به چه عواملی بستگی دارد ؟ 29-  فاصله ی بیشتر درختان چه فایده هایی دارد ؟ 30-  طرح کاشت یعنی چه ؟ 31-  روش غرس یا کاشت نهال چگونه است ؟ 32-  به هنگام انتقال نهال به گودال چه کارهایی باید انجام داد ؟ 33-  عملیات داشت نهال به چه کارهایی  می گویند ؟ 34-  مقدار نفوذ آب و سرعت حرکت آن در خاک به چه عواملی بستگی دارد ؟ 35-  روش های آبیاری را نام ببرید . 36-  آبیاری غرقابی چگونه است ؟ 37-  روش های آبیاری تشتکی چگونه است ؟ 38-  روش آبیاری قطره ای یا تحت فشار چگونه است ؟ 39-  متداول ترین روش آبیاری تحت فشار برای درختان آبیاری ............. است . 41-  هرس یعنی چه ؟ 42-  هرس درختان چه فوایدی دارد ؟ 43-  هرس درختان در چه زمانی انجام می گیرد ؟ 44- هرس درختان در چند مرحله انجام می گیرد ؟ 1-    در بین حشرات ................. و ................ نقش بیشتری در زندگی انسان ها دارند که مهم ترین تولیدات آن ها .............. و .............. است که اولین غذای با ارزش انسان  و دومین در نساجی  کاربرد دارد  . 2-    علاوه بر عسل فرآورده های دیگر زنبور چیست ؟ 3-    علاوه بر تولید عسل , موم , ژله و زهر فواید مهم دیگر زنبور عسل چیست ؟ 4-    غذای طبیعی زنبورعسل چیست ؟ 5-    غذای زنبور عسل از طریق ............... و .............. تامین می شود بنابراین وجود گل و گیاه در ............... اهمیت خاصی دارد . 6-    غلضت شربت شکر برای تغذیه ی مصنوعی زنبور ها به چه عاملی بستگی دارد ؟ مثال بزنید . 7-    شربت تشویقی یا تحریکی را به چه منظور به زنبور ها می دهند ؟ 8-    چه زمانی تخم ریزی توسط ملکه افزایش می یابد و جمعیت کندو زیاد می شود ؟ 9-    تکثیر یا افزایش کندو ها به صورت ............ و ................ صورت می گیرد . 10- چه عواملی در تکثیر طبیعی کندوی زنبور عسل نقش دارد ؟ 11- تکثیر طبیعی کندوی زنبور عسل چگونه است ؟ 12-  تکثیر مصنوعی کندو در فصل ............... یعنی فصل .................. صورت می گیرد . 13-  زنبور عسل به چه صورتی زندگی می کند ؟ 14-  چرا بیماری در بین زنبور ها به سرعت شایع می شود ؟ 15-  برای پیشگیری از بروز بیماری ها در کندو چه اقداماتی را باید انجام داد ؟ 16-  کرم ابریشم به منظور ................ جهت استفاده در صنعت ................ پرورش می یابد . 17-  علاوه بر تولید ابریشم از کرم ابریشم چه استفاده هایی می شود ؟ 18-  مراحل زندگی کرم ابریشم را نام ببرید . 19-  فعالیت کرم ابریشم (نوغان) از چه زمانی آغاز می شود و غذای مناسب آن ها چیست ؟ 20-  تلمبار چیست ؟ 21-  آبزیان به چه موجوداتی گفته می شود ؟ تعریف کنید . 22-  آبزیان جانوری چند گروه اند ؟ نام ببرید . 23-  مهم ترین آبزیان پرسلولی ............. و ............... می باشند . 24-  نقش آبزیان در زندگی انسان ها چیست ؟ 25-  گوشت ماهی و آبزیان در مقایسه با سایر گوشت ها چه برتری دارد ؟ 26-  علاوه بر تغذیه ی انسان از آبزیان چه استفاده هایی می شود ؟ 27-  چگونه می توان به منظور تهیه ی غذای سالم و بهداشتی تولید آبزیان را افزایش داد ؟ 28-  دمای محیط یا آب چه تاثیری بر زندگی ماهیان دارد ؟ 29-  ماهیان پرورشی از نظر دمای آب چند دسته اند ؟ نام ببرید . 30-  ماهیان گرمابی چه ماهیانی هستند ؟ توضیح دهید . 31-  ماهیان سرد آبی چه ماهیانی هستند ؟ معروف ترین آنها کدام است ؟ 32-  در ایجاد استخر پرورش ماهی گرمابی چه کاهایی باید انجام داد ؟ 33-  برای آماده کردن استخر پرورش ماهی چه کارهایی باید انجام گیرد ؟ 34-  غذای ماهی به دو صورت ................ یا زنده و .................. تامین می شود . 35-  غذای طبیعی یا زنده برای ماهیان چیست ؟ 36-  در پرورش ماهیان گرمابی شخم زدن و کود دادن خاک استخر چه فایده ای دارد ؟ 37-  غذای طبیعی یا زنده برای هر یک از ماهیان گرمابی زیر را بنویسید . الف) کپور نقره ای ب) کپور سر گنده ج) ماهی علفخوار د) کپور معمولی 38- غذای ترکیبی چیست ؟ 39- در پرورش ماهی رعایت بهداشت موثرتر است یا درمان ؟ چرا ؟ 40- عواملی که در پیشگیری از بیماری ماهیان موثرند را بنویسید . 41- تکثیر ماهیان چگونه است ؟   1-    هدف از نگهداری مواد غذایی چیست ؟ 2-    روش نگهداری مواد غذایی  یعنی چه ؟ 3-    کمپوت چیست ؟ 4-    مارمالاد چیست ؟ 5-    تهیه ی مارمالاد چگونه است ؟ 6-    کنسرو چیست ؟ 7-    مربا چیست ؟ 8-    متداول ترین روش نگهداری مواد غذایی چگونه است ؟ 9-    مزایای روش انجماد مواد غذایی چیست ؟ 10- روش های انجماد را نام ببرید . 11- روش انجماد ماهی چگونه است ؟ 12-  خشک کردن یعنی چه ؟ 13-  اساس کار خشک کردن میوه ها و سبزی ها این است که .................... کاهش یابد و از ............... جلوگیری شود . 14-  روش های خشک کردن میوه ها و سبزی ها را نام ببرید . 15-  علل اصلی خشک کردن مواد غذایی چیست ؟ 16-  بسته بندی یعنی چه ؟ 17-  فایده های بسته بندی چیست ؟ 18-  مواد اولیه ی بسته بندی باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟ 555555555555555555555555555555555 بنام خــدا مديريت آموزش و پرورش دزفــول مدرسه راهنمايي---------- مشخصات امتحان زمان امتحان مشخصات دانش آموز درس:   حرفه و فن ساعت: نام: پايه:       اول راهنمايي تاريخ: نام خانوادگي: نام پدر: مدت: 50 دقيقه شماره كارت: رديف سؤالات امتحاني ((صفحه يك )) نمره 1 كدام يك از اين وسايل مربوط به تجهيزات انتقال برق نيست؟ ژنراتور   c        دكل   c      كابل   c               كنتور c 25/. 2 كداميك از به هم پيوستن چند لايه ي چوبي ساخته مي شود؟ نئوپان   c      تخته سه لايي يا چند لايي  c   هر دو مورد    c             هيچكدام  c 25/. 3 كداميك از اين فلزات در مقابل تغيير آب و هوا بسيار مقاوم است؟ روي  c       مس   c          آهن c     هر سه مورد  c 25/. 4 شن و ماسه چگونه تهيه مي شوند؟ بطور طبيعي c      در كارخانه هاي سنگ شكن  c       هردو مورد  c    هيچكدام  c 25/. 5 كداميك از اين روش هاي بهداشتي هزينه ي كمي دارد؟ درمان  c  واكسينا سيون   c       هر دو مورد   c      هيچكدام c 25/. 6 كداميك از اين حوادث ((بلا)) است؟ خفگي با گاز   c            تصادفات اتومبيل   c                        غرق شدن در آب    c                          زلزله     c       25 7  فلس هاي گوشت ماهي فاسد  چگونه است؟ سست c             محكم c      صورتي رنگ  c                   هيچكدامc 25/. 8 براي آماده سازي زمين ابتدا چه كاري انجام مي دهند؟   شخم   c    كود دادن c   وجين  c   اصلاح خاكc 25/. 9 الكترون ها روي مدار هايي به دور …………………مي گردند. 25/. 10 سيم هاي برقي مانند دريل برقي و هويه برقي بايد كاملا سالم بوده و………………نداشته باشند. 25/. 11 يكي از عوامل آلوده كننده محيط زيست ……………بي رويه جمعيت زمين است. 25/. 12 كنسرو ماهي ممكن است حاوي سم خطرناكي به نام …………………باشد . 25/. 13 به نخ هايي كه در طول پارچه قرار دار ند (پود) مي گويند.                                                    ص    c        غ c 25/. 14 به قدرت رويش بذر قوه ناميه مي گويند .                                                                                   ص    c        غ c 25/. 15 چه قسمتي از اين گياهان مصرف مي شود.(براي تغديه) لوبيا ((                          ))                             گل كلم((                               ))              اسفناج  ((                                )) 75/. 16 فناوري را تعريف گنيد   5/. رديف صفحه دوم بارم 17 مولد الكتريكي چيست؟ 5/. 18 دو آلياژ فلز مس را نام ببريد.     5/. 19 انواع ساختمانها را برحسب كاربرد نام ببريد.(2مورد)     5/. 20 در انتقال مواد غذايي چه نكاتي بايد رعايت شود؟ (2مورد)     5/. 21 شخم زدن را تعريف كنيد.     5/. 22 از نشانه هاي مرغ مانده سه نمونه را بنويسيد؟     75/.                                 مشخصات دانش آموز مشخصات امتحان زمان امتحان مهر مدرسه     امضاء دبير نام و نام خانوادگي : درس : ساعت : نام پدر : پايه اول   صفحه( 1 ) تاريخ : شماره دفتر  (         )            كلاس (         ) طراح سؤال : واصل مدت : 50 دقيقه رديف نمره با حروف----------- نمره با عدد ----- نمره عملي ---- نمره كتبي---- بارم   1 الف : جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. به ابزار و وسايلي كه انسان مي سازد ................................................ مي گويند.   25/. 2 حركت.....................................در يك جهت خاص درون يك سيم فلزي باعث ايجاد جريان الكتريكي مي شود. 25/. 3 مهم ترين راه پيشگيري از نابودي محيط زيست، .....................................است. 25/. 4 پوشيدن لباس كار در كارگاه بيشتر جنبه ي ....................................دارد. 25/. 5 فلز.................در مقابل تغييرات آب و هوايي بسيار مقاوم است. 25/. 6 از تير آهن براي پايه(ستون) و...................................استفاده مي شود. 25/. 7 به ويتامين و مواد معدني و آب مواد مغذي....................مي گويند. 25 8 از دوخت دندان موشي براي تزيين لبه ي دستمال و......................و موارد ديگر استفاده مي شود. 25/. 9 بذر را در عمق مناسبي ...........تا.............برابرطول بذر به صورت خطي يا درهم در داخل خاك قرار مي دهند. 25/.   10 ب: گزينه ي صحيح را با علامت (r‌) مشخص نماييد به مسیر بسته ای که جریان الکتریکی در آن جاری است گفته می شود. مولد الکتریکی 1           جریان الکتریکی   1          مدار الکتریکی 1                همه موارد 1   25/. 11 در مورد زباله های بیمارستانی چه کاری باید انجام داد؟ سوزاندن خارج از محل 1    سوزاندن در محل 1     سوزندان در محل با دستگاه ویژه 1     همه موارد 1 25/. 12 از این وسیله برای خط کشی و اندازه گیری و کنترل صافی سطح چوب استفاده  می شود. گونیا 1    رنده 1       چوب سای 1           تمام موارد 1 25/. 13 چرا آهن خام خالص در صنایع مورد استفاده نیست؟ به علت نرم بودن  1                       به علت نداشتن استحکام 1                       هر دو مورد 1       هیچکدام 1 25/. 14 از نشانه های گوشت دام سالم است؟ بافت های قابل ارتجاع  1            دارای مهر نظارت 1           چربی سفید یا زرد کم رنگ 1            همه موارد 1 25/. 15 بهترین راه تشخیص فساد مواد غذایی چیست؟ تاریخ مصرف مواد 1                        رنگ و بوی مواد  1     بسته بندی مواد 1           شماره پروانه بهداشتی 1 25/. 16 به کندن علف های هرز از مزرعه چه می گویند؟ هرس 1                    واکاری 1                سله شکنی 1                    وجین کردن 1 25/. 17 تعداد تخم مرغ ها و زمان جوجه کشی به روش طبیعی چقدر است؟ 21 روز و 15 تخم مرغ 1      15 روز و 21 تخم مرغ 1    21 روز و 21 تخم مرغ 1   15 روز و 15 تخم مرغ 1 25/.     رديف امتحان  نوبت پايه اول راهنمايي پسرانه سوم شعبان صفحه دوم بارم 18 افزایش تولیدات دامپروری  را با استفاده از قوانین ژنتیک را اصلاح نژاد می گویند.      ص 1               غ  1 25/. 19 سیمان پس از مدت کوتاهی پس از ترکیب با آب به شدت سفت می شود.                  ص 1                 غ1 25/.   ج: به سؤالات تشريحي زير پاسخ دهيد.   20 چه عواملی در نظم یافتن ساختمانها در شهر و روستا اثر دارد؟ 3مورد     75/. 21 تار و پود را تعریف کنید.     5/.   22 بذر یا دانه را تعریف کنید 5/.   23 چه عواملی در پرورش حیوانات اهلی مو ثر است؟ 2مورد     5/. 24 در تغذیه مرغ برای تولید انرژی از چه موادی استفاده می شود؟ 2 مورد   5/.   25 یک سبزی را نام ببرید که از گل آن در تغذیه استفاده می شود. 25/.       8نمره                             بنام خــدا مديريت آموزش و پرورش دزفــول مدرسه راهنمايي ---------- مشخصات امتحان زمان امتحان مشخصات دانش آموز درس:   حرفه و فن ساعت: نام: پايه:       دوم(        ) تاريخ: نام خانوادگي: نام پدر: مدت: 50 دقيقه شماره دفتر: رديف سؤالات امتحاني ((صفحه يك )) نمره 1 ورودي در سيستم رايانه كدام است؟ چاپگرc        صفحه نمايش   c      هردو مورد c               هيچكدام c 25/. 2 در كداميك از اين اتصالات بدنه وسايل برقي داراي برق مي شود؟ فاز به زمين   c      فاز به بدنه  c   نول به بدنه    c             فاز به نولc 25/. 3 اختراع كدام قطعه سبب كم حجم و ارزان شدن وسايل الكترونيكي شده است؟ آي سي c       خازن   c          مقاومت c     هر سه مورد  c 25/. 4 فعاليّت كدام يك از اين كارخانه ها بدون آب متوقف مي شود؟ الكل سازي c      نساجي  c       كاغذ سازي  c    هرسه مورد  c 25/. 5 ممنوعيت كداميك از اين داروها بيشتر است؟ سيگار c  دخانيات   c       مشروبات الكلي   c      هيچكدام c 25/. 6 در كدام روش چوب خشك كني حشرات و قارچهاي چوبخوار از بين مي روند؟ طبيعي   c            مصنوعي   c                        هردو مورد    c                          هيچكدام    c       25/. 7  كداميك اتصال موقت است؟ پيچ و مهره c             جوشكاري c      لحيم كاري  c                   هيچكدامc 25/. 8 به خطوط نازكي كه داخل دوربين نقشه برداري وجود دارد ……………… مي گويند.    25/. 9 به ديواري كه وزن كلي ساختمان را تحمّل مي كند…………يا…………………مي گويند. 25/. 10 الياف طبيعي به سه دسته گياهي،حيواني و ……………تقسيم مي شوند. 25/. 11 روش كشت دانه را تكثير به روش………………مي گويند. 25/. 12 در پنير سازي ………………شير مصرفي در درجه اول اهميت قرار دارد. 25/. 13 موادي مثل جو و گندم جزو مواد غذايي متراكم (كنسانتره ) مي باشند.                              ص    c        غ c 25/. 14 فلز آلومينيم قابليت لحيم كاري دارد.                                                                                           ص  c        غ c 25/. 15 از هركدام نوع اين گياهان يك مثال بياوريد روز بلند ((                          ))          روز كوتاه((                               بي تفاوت به نور  ((                                )) 75/. 16 واحد اندازه گيري مقاومت و خازن  چيست؟    5/. 17 دارو را تعريف كنيد.   5/. رديف (( صفحه دوم  حرفه وفن پايه دوم)) نمره 18 لحيم كاري را تعريف كنيد.     5/. 19 چرا بايد علامت شمال را در نقشه ساختمان مشخّص كرد؟     5/. 20 خطرات و حوادث آشپزخانه شامل چه چيزهايي است؟  (2مورد)     5/. 21 اگر خاك گلدان سبك باشد چگونه بايد آن را آبياري كرد؟     5/. 22 از روش هاي تكثير غير جنسي گياهان سه مثال بزنيد.     75/.                                       ظ   به نام خدا مديريت آموزش و پرورش شهرستان دزفول مدرسه راهنمايي پسرانه سوم شعبان مشخصات دانش آموز مشخصات امتحان زمان امتحان مهر مدرسه     امضاء دبير نام و نام خانوادگي : درس : ساعت : نام پدر : پايه دوم   صفحه( 1 ) تاريخ : شماره دفتر  (         )            كلاس (         ) طراح سؤال : واصل مدت : 50 دقيقه رديف نمره با حروف----------- نمره با عدد ----- نمره عملي ---- نمره كتبي---- بارم   1 الف : جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. آنچه به عنوان محصول نهايي سيستم به دست مي آيد..............................نام دارد..   25/. 2 ترانزيستور از عنصر ....................... ساخته شده است. 25/. 3 بعضي از فلزات سبك مانند.......................قابليت لحيم كاري ندارند. 25/. 4 به فضاي استراحت بين پله ها ....................گفته  مي شود. 25/.   5   ب: گزينه ي صحيح را با علامت (r‌) مشخص نماييد به كليه كارهايي كه براي تبديل ورودي به يك محصول انجام مي گيرد گفته مي شود.. الف) ورودي 1       ب) پردازش 1         ج) ورودي و پردازش 1      د) هيچكدام1      25/.   6 سختي و نرمي چوب ها را با استفاده از كدام ابزار مي توان تشخيص داد؟ الف) اره 1       ب) رنده 1         ج)مغار 1      د) همه موارد 1    25/. 7 كداميك تكثير گياه به روش جنسي است. الف) قلمه زدن 1       ب) گرفتن پاجوش 1         ج)پيوند زدن 1      د) كشت دانه 1    25 8 براي از بين رفتن كليه ميكربها حرارتي به ميزان ..................درجه سانتي گراد به مدت 15 ثانيه ضروري است. الف)121 1       ب) 100 1         ج)85 1      د) 93 1    25/.   9 ج: درستي يا نادرستي جملات زير را مشخص كنيد. تنوع رنگ در چوبهاي درختان پهن برگ بيشتر از سوزني برگان است.                           ص  1          غ1   25/. 10 براي اتصال دائم دو قطعه ي فلزي نازك از روش جوشكاري استفاده مي شود.            ص  1          غ  1 25/. 11 كتان  يك نوع الياف مصنوعي است.                                                                              ص  1          غ1  25/. 12 شير گاو از نظر تركيبات به شير انسان (مادر ) نزديك تر است.                                  .  ص  1          غ1 25/.   13 د: به سؤالات تشريحي زير پاسخ دهيد. كار خازن چيست؟       5/.   14 داروهاي كاهنده را توضيح دهيد 75/.     15 دوربين نقشه برداري چه ابعاد و زوايايي از زمين را اندازه گيري مي كند؟3مورد   75/. رديف صفحه دوم امتحان حرفه پايه دوم مدرسه راهنمايي پسرانه سوم شعبان بارم 16 3 گياه نام ببريد كه با قلمه برگ تكثير مي شوند.     75/. 17 گلهاي روز كوتاه توضيح دهيد با ذكر متال. 75/.     18 مواد غذايي متراكم را تعريف كنيد. 5/.     19 پاستوريزاسيون را تعريف كنيد. 1             8نمره      
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 10:23 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم آذر 1390

کرم ابریشم

کرم ابریشم بیش ازچهار هزارسال توسط مردم پرورش داده می شد این کارنخستین بار در چین در حدود 2600 سال قبل از میلاد مسیح آغازشد چینی ها رازتهیه ابریشم را سالها مخفی نگه داشتند ودر اروپا و خاورمیانه تجارت می کردند. اماسرانجام به دست آوردن ابریشم از طریق کرم ابریشم توسط مردم دیگرکشورها یاد گرفته شداخیرا یاد گرفته ایم ازمواد مصنوعی موادی شبیه به ابریشم بسازیم .

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 10:22 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سوم آذر 1390

ساختار جدید

 نظام جدید آموزشی ایران

الگوی استقرار ساختار جدید نظام آموزشی ایران

منبع: سمپاد یزد

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 7:22 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سوم آذر 1390

رازهاي ساده‌اي وجود دارد كه به سلامتي ما كمك مي‌كند. رژيم غذايي سالم يكي از اين رازهاست. خوردن ۶ تا ۸ ليوان آب يا مايعات در روز باعث سلامتي بدن و جلوگيري از غلظت خون مي‌شود، خاكشير و انجير و زيتون نيز باعث مي‌شود دستگاه گوارش انسان بخوبي كار كند كه باعث شادابي و نشاط انسان مي‌شود. خاكشير باعث مي‌شود روده انسان پاك و فعال گردد. انجير به دليل داشتن قند باعث توليد انرژي در بدن مي‌گردد همچنين با جذب آب روده توسط دانه‌هاي انجير باعث تميز شدن روده و حركات منظم دودي روده مي‌شود و زيتون به دليل داشتن اسيد لينولنيك و لينولئيك (امگا ۳ و امگا ۶ ) جداره عروق خوني را تميز و باعث جلوگيري از سكته قلبي مي‌شود و از رسوب چربي‌هاي خطرناك مانند ال دي ال جلوگيري كرده و ديواره روده را نيز پاكسازي مي‌كند. گرچه خوردن 8 ليوان آب در روز توصيه مي‌شود، اما اين ميزان آب را نبايد همراه با غذا بخوريد. بهتر است نيم‌ساعت قبل و بعد از غذا آب زيادي ننوشيد، زيرا غلظت شيره گوارشي كم شده و غذا خوب هضم نمي‌شود. علاوه بر آن، نوشيدن مايعات حين غذا باعث مي‌شود غذا بخوبي جويده نشود و آنزيم پتيالين موجود در بزاق كه موجب هضم نشاسته مي‌شود دچار اختلال شود ؛ اين آنزيم موجب تشكيل موسين مي‌گردد‌ كه وظيفه موسين لعابدار كردن جداره معده و حفاظت از اسيد معده مي‌گردد بالطبع اين مشكل باعث بروز زخم معده و اثني عشر مي‌شود و افرادي كه غذا را خوب نجوند به يبوست مبتلا مي‌شوند كه باعث عصبي شدن اين افراد مي‌شود. از ديگر مشكلات نوشيدن آب وسط غذا كوليت يا قولنج روده، فيستول يا شقاق مقعد، بوي بد دهان و خيلي مشكلات ديگر مي‌شود. در ظروف چيني سفالي و سنگي و پيركس غذا درست كنيد. اين ظروف باعث مي‌شوند طعم غذا عوض نشده و خاصيت آن نيز عوض نشود. سعي كنيد غذاهاي تازه مصرف كنيد زيرا در فريزر به دليل اين‌كه غذاها در دماي زير ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتيگراد نگهداري مي‌شوند بسياري از خواص خود را از دست مي‌دهند. گوشت‌هاي سفيد را با گوشت قرمز جايگزين كنيد. استفاده زياد از گوشت باعث مي‌شود بيماري‌هايي مثل نقرس ـ درد مفاصل و بيمار‌ي‌هاي قلبي سراغتان بيايد. مغز بادام ـ فندق ـ گردو ـ پسته را فراموش نكنيد. در اين چهارمغز همه انواع پروتئين مورد نياز بدن موجود است و ۴ برابر گوشت كالري دارد و نيز مضرات گوشت را هم ندارد. به جاي شيريني از ميوه خشك استفاده كنيد. ميوه و سبزي‌ها علاوه بر اين‌كه به دليل دارا بودن فيبر باعث سلامت دستگاه گوارش مي‌شوند منبع غني از املاح و ويتامين‌ها و پروتئين‌ها نيز هستند. هفته‌اي يك بار هم كه شده پياده‌روي كنيد. اگر چمن يا شن ساحل باشد بهترين كار پياده‌روي با پاي برهنه است. غذاي خانگي بهتر از هر غذاي آماده و رستوراني است. به دليل اين‌كه در غذاهاي رستوران از موادي استفاده مي‌شود كه براي سلامتي مضر است. چربي زياد و اشباع مواد افزاينده و نگهدارنده‌ها از آن جمله‌اند... منبع: جام جم
 

بچه ها گل آقا

کاریکاتور فوتبالیست ها !

سشوار؟!

کاریکاتور مرد حقه باز!

فلج اطفالبيماري فلج‌اطفال، از جمله بيماري‌هايي است كه از 1500 سال پيش از ميلاد مسيح در جوامع انساني وجود داشته است. البته در آن زمان افراد هيچ اطلاعي از چگونگي ابتلا به اين بيماري نداشتند تا اين‌كه محققان پس از سال‌ها تحقيق درباره اين بيماري دريافتند فلج‌اطفال در واقع بيماري مسري و همه‌گير است كه ويروس آن در خون، مدفوع و دستگاه عصبي وجود دارد. به‌رغم اين‌كه تصور مي‌شد اين بيماري تنها كودكان را به خود مبتلا مي‌سازد بعدها مشخص شد همه افرادي كه در معرض ابتلا به اين ويروس قرار مي‌گيرند به بيماري فلج‌اطفال مبتلا خواهند شد. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه بيماري فلج‌اطفال با پيشرفت جوامع نسبت مستقيم دارد به عبارت ديگر ميزان ابتلا به اين بيماري در كشورهاي پيشرفته در مقايسه با ممالك عقب‌افتاده بسيار كمتر است. ويروس اين بيماري مي‌تواند براي مدت زمان طولاني در گلو يا روده افراد سالم زنده بماند و هيچ مزاحمتي را نيز براي فرد ايجاد نكند. در چنين شرايطي اگر عواملي نظير انجام واكسيناسيون، كشيدن دندان يا ابتلا به بيماري زمينه مناسبي را براي رشد اين ويروس ايجاد كند، ويروس مخفي شده در بدن فعال و پس از ورود به دستگاه عصبي موجب فلج شدن فرد بيمار مي‌شود. در برخي از افراد نيز اين بيماري تنها با علائمي نظير تب، سردرد، تهوع و گلودرد همراه است كه اين علايم ممكن است از چند ساعت تا چند روز ادامه داشته باشد و پس از آن فرد بهبودي كامل پيدا مي‌كند، اما بعضي از افراد پس از گذشت 5 تا 8 روز از بروز علائم مقدماتي دوباره تب مي‌كنند. در اين افراد آسيب‌هاي مغزي و نخاعي منجر به فلج‌شدن خواهند شد. البته ممكن است پس از گذشت چند ماه فرد دوباره سلامت از دست رفته خويش را بازيابد. خوشبختانه امروزه با كشف واكسن‌هاي موثر بر عليه اين بيماري، مشكل كنترل بيماري فلج‌اطفال در بسياري از كشورها در حد رضايت‌بخشي حل شده است. ريشه‌كني بيماري فلج‌اطفال از سال 1988 در جهان آغاز شد و از آن زمان تاكنون اين بيماري مهلك در بسياري از كشورهاي دنيا ريشه‌كن شده است. جوناس سالك، پزشك لهستاني‌الاصل آمريكايي با كشف نخستين واكسن بر عليه اين بيماري توانست جان بسياري از انسان‌ها را از خطر ابتلا به بيماري فلج‌اطفال نجات دهد. او پس از پايان تحصيلات خود در زمينه پزشكي سال‌ها در زمينه شناخت ويروس‌ها و باكتري‌ها به مطالعه و تحقيق پرداخت و همواره در تلاش بود تا بتواند تغييراتي در ويروس‌ها ايجاد كند تا اين موجودات زنده نتوانند موجب بيماري افراد شوند و در عين حال پادتني را ايجاد كنند كه بتوان از آن براي ايجاد مصونيت در برابر بيماري استفاده كرد. جوناس سالك 11 نوامبر 1952 ميلادي واكسني را تهيه كرد كه به عنوان نخستين واكسن ساخته شده براي ايجاد مصونيت در برابر بيماري فلج‌اطفال مورد استفاده قرار گرفت. باتوجه به موفقيت اين واكسن براي ريشه‌كن ساختن اين بيماري، از سال 1954 واكسن فلج‌اطفال در برنامه واكسيناسيون عمومي تعداد انگشت‌شماري از كشورها قرار گرفت. شايد بتوان گفت در طول تاريخ پزشكي كشف اين واكسن بعد از كشف واكسن آبله بزرگ‌ترين و مهم‌ترين دستاوردها در عرصه پزشكي باشد كه موجب نجات جان بسياري از انسان‌ها شده است. اين واكسن امروزه به صورت قطره خوراكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد... منبع: جام جم

 
رشددر نظر بسياري از افراد، بلند قد بودن يك صفت مطلوب محسوب مي‌شود، بخصوص والديني كه خود كوتاه قد هستند، پيوسته به دنبال راهي براي بلند قد شدن كودكانشان هستند. به طور كلي رشد قدي يك موضوع چند فاكتوري است، در حالي كه ميزان قد افراد بستگي به ژنتيك دارد و ژن‌هاي بسياري مانند ژن‌هاي توليدكننده هورمون رشد،‌ ژن‌هاي گيرنده‌هاي خارجي سلول‌ها براي هورمون رشد، ژن‌هاي تناسب استخواني، ژن‌هاي تنظيم زمان آزادسازي هورمون و ساير عوامل رشد در اين رابطه دخيل هستند. عوامل محيطي شامل تغذيه در دوران بارداري، در معرض سيگار و الكل قرارگرفتن پيش از تولد، نوبت تولد (معمولا بچه‌هاي دوم بلندتر از بچه‌هاي اول هستند)‌ و وضعيت كلي سلامت و تغذيه در طول سال‌هاي رشد و خواب كافي (حداقل 10 ساعت در شب براي كودكان)‌ از جمله عواملي هستند كه باعث مي‌شوند افراد به حداكثر پتانسيل قدي خود برسند. تغذيه كودكان در سنين مختلف رشد: از 6 ماهگي كودكان علاوه بر شير به تدريج نياز به غذاهاي ديگري براي رشد پيدا مي‌كنند. بهتر است قد و وزن كودكان از بدو تولد تا 3 سالگي به طور ماهانه و پس از آن به صورت سالانه اندازه‌گيري و اعداد ثبت شده روي نمودار رشد مشخص شود تا صدك‌هاي مربوط به رشد كودك به دست آيد و به اين ترتيب با كودكان همسن و سال مقايسه شود. به عنوان مثال در اين محدوده سني اگر كودك پسر شما در صدك شصتم قد باشد، از 40 درصد پسران همسن خود بلندتر است و اگر هم صدك قد و هم وزن پاييني داشته باشد، تنها به مفهوم اين است كه از حد متوسط پايين‌تر است و نه اين كه لزوما مشكل قدي دارند. كودكي كه يك يا 2 ماه به حد كافي وزن‌گيري نمي‌كند، ممكن است نياز به وعده‌هاي غذايي و كالري بيشتري داشته باشد. غذاهايي كه مي‌توانند به رشد كودكان كمك كنند عبارتند از گوشت، ماهي، محصولات لبني، حبوبات و غلات، مغزهاي گياهي و به طور كلي انواع غذاهايي كه پروتئين، آهن و روي بالايي دارند و نيز حاوي اسيدهاي چرب ضروري هستند. همچنين انواع سبزيجات مانند اسفناج و كلم، مواد مغذي مانند كلسيم، منيزيم و پتاسيم را براي رشد بيشتر قد در اختيار كودك مي‌گذارند. گفتني است، غذاي پرچرب و فرآيندشده يا اسنك‌هاي قندي نمي‌توانند به تنهايي ويتامين‌ها، مواد معدني و ساير مواد مغذي را تامين كنند و ممكن است تنها باعث افزايش وزن كودك بدون رشد مناسب قدي ‌شوند. در اين ميان، بيماري‌هاي سيستميك و اختلالاتي نيز وجود دارند كه مي‌توانند باعث كاهش رشد و كوتاهي قد شوند، به عنوان مثال اختلالات روده‌اي مانع از جذب كافي مواد مغذي و كاهش دريافت انرژي از غذا مي‌شوند و ..........

ادامه مطلب
 

مثل آباد* آن که شتر را پشت بام برد، خودش باید پایین بیاورد...اگر چه عبارت مثلی بالا به همین صورت بر سر زبانهاست ولی با توجه به جریانی که روی داده باید به این صورت تغییر داده شود «آنکه الاغ را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد» و شاید همین واقعه موجب شده باشد که عبارت بالا جزء امثله سائره در آید. در اوایل سلسله قاجاریه یک نفر پهلوان کشتی از شهر اسلامبول به ایران آمد و در منطقه آذربایجان با هر پهلوان ایرانی که کشتی گرفت همه را مغلوب کرد. در شهر تهران هم مبارز و هماوردی برایش باقی نمانده بود وقصد مراجعت به خاک عثمانی - ترکیه امروز - را داشت که به وی خبر دادند در شهر یزد پهلوان نامداری به نام پهلوان عسگر – اصغر - زندگی می کند که تا کنون کسی نتوانسته پشت او را به خاک رساند. پهلوان اسلامبولی بار سفر بست و پس از چند روز وارد یزد شد و در حضور جمعی کثیر از معاریف و جوانان و ورزشکاران با پهلوان عسگر کشتی گرفت. این کشتی سرانجام به فتح و غلبه پهلوان عسگر یزدی منتهی گردید و پهلوان اسلامبولی به وطن مالوفش بازگشت. پدر پهلوان عسگر هرگز تصور نمی کرد که قدرت و توانایی فرزند برومندش تا به این پایه باشد از فرط سرور و خوشحالی مقرر کرد که بقال سرگذر هر روز مقدار کافی شکر سفید در اختیار فرزندش بگذارد تا شربت کند و به منظور رفع خستگی و ازیاد قدرت بنوشد. زیرا سابقا معمول بود و اخیرا تجارب علمی هم نشان داده است که قهرمانان ورزشی با مصرف کردن شکر به مقدار قابل توجهی انرژی و قدرت بیشتر کسب می کنند. باری، دستور پدر تا مدت چند ماه ادامه داشت و کار پهلوان یزدی این بود که همه روزه به سراغ بقال سر گذر برود و مقرری شکر را اخذ نماید. روزی بقال سر گذر از دادن شکر امتناع کرد و در مقابل اصرار و پا فشاری پهلوان عسگر اظهار داشت که پدرش جیره او را قطع کرده و دیگر حاضر نیست بیش از این پول شکر بدهد. پهلوان عسگر پیش پدر رفت تا او را از این تصمیم باز دارد ولی هر چه بیشتر اصرار کرد کمتر نتیجه گرفت. در این موقع فکر بکری به خاطرش رسید و شب هنگام که تمامی اهل خانه در خواب خوش بودند، به طویله رفت و الاغ پدرش را بیرون کشید. سپس نردبانی گذاشته الاغ را بر دوش گرفت و با قدرت خود به پشت بام برده و افسارش را در گوشه ای میخکوب نمود. بامدادان که اهل خانه بیدار شدند. طویله را خالی و الاغ را بر پشت بام دیدند. پدر پهلوان عسگر در مقام چاره جویی برآمد و مقصودش این بود که الاغ را بدون کمک و یاری فرزند پهلوانش پایین بیاورد. پس چند تن پهلوان نیرومند را به خانه آورد و از آنها استمداد نمود. پهلوانان هر قدر فعالیت کردند نتوانستند الاغ را از آن بام به زیر آورند، زیرا تنها راه چاره و علاج این بود که الاغ را بر دوش گیرند و پله پله از نرده بان پائین آیند، در حالی که انجام چنین کاری از عهده آنها خارج بود. پس با نهایت یاس و شرمندگی به پدر پهلوان عسگر اطلاع دادند که این کار را از ناحیه هیچ کس در یزد ساخته نیست و آنکه الاغ را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد. پدر پهلوان عسگر یزدی چون بار دیگر به نیروی خارق العاده فرزند ستبر بازویش واقف گردید او را مورد نوازش قرار داد و مقرری شکر را دوباره برقرار کرد... دنیای حرفه و فن بزرگترین سایت حرفه و فن ایران

 

واکسنواكسن چيست ؟ موجود زنده ، مانند بدن انسان به خودي خود نيروي مقاومت و غلبه يافتن بر ميكروبها را دارد . اين حالت را « مصونيت » مي نامند. اما در برخي از موارد بايد بدن را از خارج كمك كرد ، تا چنين مصونيتي را پيداكند . در بسياري از بيماري هايي كه از ويروس پديد مي آيند ، اگر انسان يكبار آن بيماري را بگيرد و خوب بشود ديگر در برابر آن مصونيت پيدا مي كند . مثلاً آبله ، سرخك و آبله مرغان از بيماري هايي هستند كه اگر يك بار انسان آنها را بگيرد ، براي هميشه از آنها مصونيت پيدا مي كند . يعني ديگر آنها را هرگز نخواهد گرفت . اما بيماري هاي ديگري مانند آنفولانزا ممكن است چند بار به سراغ به سراغ انسان بيايند .پس براي رهايي از چنگ انها مي آيند و به طور مصنوعي در انسان مصونيت ايجاد مي كنند . بدين طريق كه ويروس ضعيف شده آن بيماري را به بدن تزريق كرده ، انسان را دچار يك حالت خفيفي از آن بيماري مي نمايند. ولي چون اين بسيار ضعيف است، انسان به زودي بهبودي مي يابد و پس از بهبودي كامل براي يك مدت طولاني در برابر آن مرض ، مصونيت مي يابد . واكسن زدن يعني تزريق ويروس ضعيف يك بيماري به بدن. واكسن داراي ميكرب بيماري است كه البته آنرا ضعيف و بي آزار ساخته اند واكسن از پي تزريق در بدن انسان « پادزهر » درست مي كند كه با ويروس بيماري وارد نبرد مي شوند و آنها را خنثي ميكنند . طرز ساختن واكسن چگونه است ؟ واكسن را اينگونه ميسازند : نخست حيواني را عمداً دچار بيماري مورد نظر مي كنند . سپس ويروس آن بيماري را از بدن حيوان مزبور جدا مي سازند . مجدداً اين ويروس را به حيواني ديگر تزريق مي كنند و پس از بيمار شدنش ، باز ويروس را از بدنش جدا مي سازند . آنقدر اين عمل را تكرار مي كنند تا به قدري ويروس ضعيف گردد كه اگر آنرا به بدن انساني تزريق كنند نه تنها او را بيمار نكند، بلكه برايش مصونيت هم پديد آورد . راه ديگر واكسن سازي اين است كه آن را از ويروسهاي مرده يا بي فعاليت به دست مي آورند . با تزريق اين نوع واكسن بدن مشغول ساختن پادزهر مي شود و خود را آماده دفاع در برابر ميكر وب اصلي مي كند .براي بيماري خواب و آنفولانزا از اين روش استفاده مي كنند . و بالاخرهگاهي هم خود ويروس را بي آنكه ضعيفش گردانند از راه پوست به بدن تزريق مي نمايند . آنگاه چون ويروس از راه غير طبيعي وارد بدن گرديده ، باز در آن ايجاد مصونيت ميكند...........


نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 7:21 |  لینک ثابت   •